COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN MATERYAL TASARIMI / Material Design for Geography Lessons

Mete Alım
9.226 1.270

Öz


ÖZET

Eğitimde modern öğretim teknolojilerinin kullanıldığı bir dönem yaşanmakta birlikte, bir takım "klasik ders materyallerinin" önemlerini her dönem korudukları da ortadadır. Bununla birlikte, okullar arasında öğretim materyalleri konusunda bir standardın olmadığı da bir gerçektir. Bunlara ulaşmak bazen zor, zaman alıcı ve pahalı da olabilmektedir. İşte bu durumlarda, ihtiyaç duyulan bazı araç-gereç ve materyaller coğrafya öğretmenleri tarafından hazırlanabilir veya rehberlik edilerek öğrencilere hazırlatılabilir.

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005)'na göre de coğrafya öğretmenlerinden, derslerinde kullanacakları bazı materyaller tasarlayıp geliştirmeleri beklenmektedir. Bu konuda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi coğrafyacılara doğadan, çevreden, artık malzemelerden yararlanarak çeşitli ders materyalleri geliştirme fırsatı vermektedir. Materyal geliştirme sürecinin, hazırlayanlara yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sağlayacağı gibi, gerek coğrafya öğretmenleri gerekse öğrencilerin kendi geliştirdikleri materyallerin kullanıldığı derslere daha fazla ilgi gösterecekleri de düşünülmektedir.

                Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretmenlerine ve öğrencilere kendi materyallerini tasarlayıp hazırlamaları konusunda rehberlik etmektir. Bunun için bu çalışma,  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı'nda, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında tasarlanıp geliştirilen materyal örnekleri ve bunların nasıl hazırlandıkları odaklıdır. Çalışma, Coğrafya Dersi Öğretim Programı'na (2005) katkı sağlamayı da hedeflemektedir.

 Anahtar Kelimeler: Coğrafya, coğrafya eğitimi, materyal, materyal tasarımı.

ABSTRACT

While an era of modern training Technologies in education is being used, it is obvious that some kind of "classical lesson materials" preserve their importance all the time. Besides this, it's true that there is not standard for training materials among the schools. Obtaining these materials can sometimes be difficult, time-consuming and expensive. In situations like this, some of the required tools can be prepared by the geography teachers or teachers can guide the students to prepare these.

Also in Geography Lesson Training Program (2005), geography teachers are expected to design and develop some of the materials they are going to use in their lessons. In this subject Training Technologies and Material Designing lesson provides the geography teachers the opportunity to develop various lesson materials by using the nature, environment and waste items. It is believed that the material development progress will provide the makers an opportunity to learn by experiencing, while attracting the students' into the lesson because of their own designed materials.

The aim of this study is to guide the geography teachers and the students to design and develop their own materials. This is why, this study focuses on the materials samples and their preparation,  that was designed and developed in the scope of the Training Technologies and Material Design lesson of the Geography Training in Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education. The study aims to contribute to Geography Lesson Training Program (2005)

Keywords: Geography, geography training, material, material design.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/