BALIKESİR ŞEHRİNDE HAFTALIK PAZARLAR: ÇEKİCİLİKLER VE SORUNLAR / Weekly Markets in Balikesir City: Attractions and Problems

Alpaslan Aliağaoğlu
2.083 8.738

Öz


Sosyal veya ekonomik nedenlerle ortaya çıkan haftalık pazarlar, çok işlevli faaliyetler olup; pazaryerleri de çok amaçlı olarak kullanılabilen mekânlardır. Ucuzluk, istihdam, sosyal etkileşim bu işlevlerin bazılarıdır. Haftalık pazarlar şehirsel hayatı kolaylaştırmakla birlikte, birtakım nedenler dolayısıyla aynı hayatı olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Bu çalışmada, Balıkesir şehrinde üç pazar temel alınarak, haftalık pazarların sorunları ve çekicilikleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada anketler yapılarak elde edilen veriler SPSS 15.0 programında çözümlenmiştir. Dört farklı gruba ait (pazarcılar, müşteri, pazar yakını esnaf ve hane halkı) bilgiler istatistiksel olarak yüzde alma tekniği ile hesaplanmıştır. Genelde diğer pazarlarla benzer özelliklere sahip olan Balıkesir pazarları, özelde şehir planlamasında dikkate alınması gereken sonuçlar da sunmaktadır. Şehirde en sorunlu pazaryeri, Bahçelievler mahallesi içindeki Cumartesi Pazarıdır. Bu durum hem büyüklüğünden hem de şehrin en büyük mahallesinin arasında plansız olarak kurulmasından kaynaklanmaktadır. 52 Evler Pazarı ve Salıpazarı ankete katılan gruplar için farklı ancak olumlu anlamlar ifade etmektedir. Bu durum gelecekle ilgili planlamalarda her iki pazar yerinin sahip oldukları özelliklerin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.      

 Anahtar Kelimeler: Balıkesir şehri, haftalık pazarlar, sorunlar, çekicilikler

 Abstract:

Emerging social or economic reasons, weekly markets have multi-functional activities. Marketpalces may be also used as multi-purpose spaces. Cheapness, employment, social interaction are some of these functions. Weekly markets facilitate urban life, but, due to some reasons may negatively effect the same life.  In this study, on the basis of three weekly markets, markets problems and attractions in Balıkesir city are surveyed. The date obtained from questioneres were analyzed by using SPSS 15.0 program. Information belonging four different groups (sellers, customers, traders with nearby shop and houshold living near to markets) is statistically calculated by percentage taking technique. Having similar features with other studies in general, Balikesir markets offer special results to be considered in urban planning: The most problematic market places is Bahcelievler Cumartesi Pazarı.  With positive implications, 52 Evler and Salıpazarı have different meanings to those surveyed.   This situation shows that one should consider the features of both market places in the future planning stages. 

 Key words: City of Balikesir, weekly markets, problems, attractions.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/