ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCILERİNİN İKLİM VE HAVA DURUMU KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİNLİĞİ

Yavuz Akbaş, Halil Koca, Mustafa Cin
3.099 601

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin iklim ve hava durmu kavramlarına ilişkin  yanılgıların giderilmesinde kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretimin etkinliğini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi, Trabzon il merkezinde bulunan genel bir lisenin 9. sınıflarında öğrenim gören iki şubedeki öğrencilerden oluşturulmuştur. Araştırmada, yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen sınıflardan biri kontrol (n=45) diğeri deney grubu olarak (n=45) seçilmiştir. Deney grubunda iklim konusunun öğretiminde, kavramsal değişim metinleri ve kavram haritaları kullanılırken, kontrol grubunda ise konu geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla; Başarı Testi, Kavram Testi uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarının analizi t testi ile  yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ön testte, kavram anlama başarısı açısından, deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, son testte ise deney grubunun lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Nem, Kavram Yanılgısı, Kavramsal Değişim

 Abstract

The aim of this study is to determine the effectiveness of teaching based on conceptual change overcome misconceptions of 9th grade high school students about the subject of climate. The sampling of the study was formed with two classes of 9th grade students from a general high school in the city-center of Trabzon. A quasi-experimental method was used in the study as a research design. One of the classes that was selected for the study was chosen as a control group (n=45), and the other class was chosen as an experiment group (n=45). Conceptual change texts and concept maps were used to teach climate subject to the experiment group. In contrary, traditional teaching methods were used to teach the same subject to the control group. For the purpose of collecting data,  Success Test and Concept Test  were implemented, and also interviews with teachers and classroom observation were utilized. The control and experiment groups' pre-test and post-test scores were analyzed by t test. Analysis of the data showed that there was not a statistically significant difference between the control and the experiment group in the pre-test in terms of the concept understanding achievement.

Key Words : Georaphy Education, Humudity, Misconcept,  Conceptual Change


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/