İSTANBUL KIYILARINDA 1987 ve 2007 YILLARI ARASINDA ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Coastal Land Use Changes in Istanbul between 1987 and 2007

Sümeyra Kurt, Ali Demirci, Ahmet Karaburun
2.455 437

Öz


ÖZET

İstanbul'un kıyı bölgelerinde son yıllarda hızlı nüfus artışı ve kentsel büyüme nedeniyle önemli arazi kullanım değişiklikleri yaşanmıştır. Bu çalışmada 1987 ve 2007 yılları arasında İstanbul'un kıyı bölgelerinde meydana gelen arazi kullanımı değişikliklerinin tespiti amaçlanmıştır. 1987 ve 2007 yıllarına ait 30 m. çözünürlükte olan Landsat uydu görüntüleri Erdas 9.1 yazılımı kullanılarak kontrollü sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Kıyı çizgisinden karaya doğru olan 1000 metrelik bir kıyı bölgesi, kontrollü sınıflandırma sonrasında altı arazi kullanım sınıfına ayrılmıştır. Bunlar; yerleşim, tarım orman, boş arazi, çalı/çimen ve göl/gölet’tir. Çalışmada, 1987 ve 2007 yılları arasında arazi kullanımı değişiklikleri derinlemesine analiz edilmiştir. Çalışmada İstanbul kıyılarında arazi kullanımında önemli değişikliklerin olduğu gözlenmiştir. Yirmi yıllık bir süre içerisinde İstanbul’un kıyı bölgelerinde yerleşim alanları %35 oranında genişlerken, tarım alanları %31, orman alanları  %35, çalı/çimen olarak adlandırılan arazi sınıfı ise %4 oranında azalmıştır. Kıyıda arazi kullanım değişikliğinin çoğu Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca meydana gelmiştir. İstanbul'a olan göçler ve hızlı kentleşme devam ettiği sürece İstanbul’un kıyı bölgelerine olan baskının da devam edeceği muhtemeldir. Bu nedenle, İstanbul'un kıyı bölgelerini korumak için sürdürülebilir bir kıyı yönetim planı hazırlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kıyı, Arazi kullanımı, Arazi kullanımı değişikliği, Uzaktan Algılama, İstanbul

ABSTRACT

Istanbul has experienced significant land use changes in the coastal regions over the last few decades owing to a rapid increase in population and urban growth. The aim of this study is to provide land use changes in the coastal region of Istanbul between 1985 and 2007. Supervised classification method was applied to Landsat images acquired in 1987 and 2007 with 30 m resolution using Erdas Imagine 9.1. The coastal region extending one kilometer inland from the coastline was classified into six land use classes comprising urban areas, agricultural areas, forest, bare soil, brush/grassland, and lake/pond. The study provided a comprehensive analysis of the land use changes in the study area between 1987 and 2007. As the study revealed, agricultural and forest areas decreased 31% and 35% respectively while urban areas expanded 35% in Istanbul within the 20 years time period. Most of the change in coastal land use was observed along the Marmara Sea and Bosporus in the study area. As population continues to grow, the coastal regions of Istanbul is most likely to continue experiencing more pressure from urbanization in the future. A sustainable coastal management plan should be prepared and put in action in order to preserve the coastal regions of Istanbul.

 

Keywords: Coastal land use, land use change, Remote Sensing, İstanbul


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/