TÜRKİYE’DE KİRAZ TARIMININ COĞRAFȊ ESASLARI /The Geographical Foundations of Cherry Farming in Turkey

Zafer Başkaya
3.621 1.288

Öz


Özet

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle geçmişten günümüze çeşitli meyve türlerinin yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu meyve türleri içerisinde yer alan kirazın tarımında son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde Türkiye'nin hemen her ilinde kiraz üretimi yapılmakta olup,  modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla birlikte üretilen kiraz çeşidi sayısını artmıştır. Bugün ülkemizde 24 çeşit kiraz üretilmektedir. 

Bu araştırmada Türkiye kiraz üretim alanları ve üretimindeki gelişmeler, kiraz üretiminin bölge ve illere göre dağılımı, Türkiye kiraz üretimi ile ihracatının Dünya üretimi ve ihracatındaki önemi incelenerek kiraz tarımındaki sorunlar tespit edilmeye çalışılarak, sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Dünya kiraz üretimi ve ihracatında önemli yeri olan Türkiye'nin kiraz ihracatı 1985 yılından sonra yapılmaya başlanmıştır. 2009 yılı Dünya kiraz üretiminin %20'ye yakınını tek başına üreten Türkiye, 417.694 ton kiraz üretimiyle Dünya birincisidir. Ülkemizde üretilen kirazın 2009 yılında %12'den fazlası (51268 ton) ihraç edilmiştir. İhracatında Avrupa Birliği ülkeleri önemli yer tutmakta olup, 30'dan fazla ülkeye kiraz ihraç etmektedir.

Çeşitli altyapı eksiklikleri, üretim ve pazarlamada yer alan kişi ve kurumların örgütlenememesi, etkin bir tarım planlamasının olmaması, üretim ve pazarlamada bilgi yetersizliği, finansman ve nakliye sorunları kiraz tarımında önemli sorunlardandır. Üretim ve ihracattaki atışların devam edebilmesi, kiraz üretimi ve pazarlamadaki sorunların azaltılması ile mümkündür. Kiraz üreticisinin üretim ve pazarlamada yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması, devletin etkin üretim ve pazarlama politikası izlemesi, kiraz üretimi ve kalitesinin devamlılığıyla birlikte Türk kirazının Dünya pazarlarında kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, kiraz tarımı, üretim, ihracat

Abstract

Turkey, As location of geographical position, has been as one of the important centers where various fruit types being cultivated. İmportant developments for cherry cultivation partaking in these types of fruits have been derived in recent years. Nowadays  cherry farming  almost in every city  are being applied, using modern farming techniques caused the numbers of cherry types. 24 types of cherry are being cultivated in Turkey today.

By analysing Turkey cherry farming areas and developments on ıts production, distributions of cherry farming according to regions and cities, importance of Turkey cherry farming on world farming and export and by finding out the problems on cherry farming, solution offers have been introduced in this research.

Turkey's export of cherry which has an important place in the world cherry production and export has started since 1985. Turkey is the first of the world by farming 417.694 tonnes cherry which equals the %20 of world cherry farming. More than %12 of cherry production (51268 tonnes) grown in our  cultivated  has been exported in 2009. European countries have an important place in ıts export, ıt exports cherry over 30 countries.

Various infrastructure defects, not organise between people and association taking part in production and marketing, lack of effective agriculture planning,lack of information on production and marketing, financing and shipping issues are important matters for cherry production. It is possible to keep up production and export by decreasing the matters on cherry production and shipping. To find solutions for cherry producers having problems on production and marketing, our goverment's following policy of marketing, cherry production and continuity of ıts quality will make Turkish cherry permanent in world trading.

Key Words: Turkey, cherry farming, production, export


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/