ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI The Metaphoric Perceptions of University Students Towards “Environment” Concept

Fatih Aydın
3.203 935

Öz


                ÖZET

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin “Çevre” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören toplam 615 öğrenci katılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri, üniversite öğrencilerinin “Çevre… gibidir; çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre: (1) Öğrenciler çevre kavramına ilişkin toplam 92 adet geçerli metafor üretmişlerdir. (2) Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek 10 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Çevre” kavramını, üniversite öğrencilerinin %27’si “yaşamın” ifadesi, %21’i “önemin” ifadesi, %15’i “yansıtıcılığın” ifadesi, %9’u “mekânın” ifadesi, %8’i “korunmanın” ifadesi, %7’si “mutluluğun ve huzurun” ifadesi, %5’i “sevginin” ifadesi, %3’ü “güzelliğin” ifadesi, %2’si “kirliliğin” ifadesi ve %1’i “çeşitliliğin” ifadesi olarak algıladıkları görülmüştür. Sonuç olarak metaforlar, üniversite öğrencilerinin “Çevre” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları anlamada ve açıklamada, önemli birer araştırma aracı olarak kullanabilir.

 

Anahtar kelimeler: Çevre, metafor, üniversite öğrencileri

 

ABSTRACT

This research was carried out to put forward the metaphors produced by university students’ towards “environment” concept. The study group of the research are 615 students that attend Karabük University in 2010-2011 Academic year. The analysis and interpretation of the data was done with the phenomenological science design, content analysis technique of qualitative research method. The research data was gathered by completing “Environment is like….. Because …….” statement. According to the findings of the research (1) University students have created 92 different and acceptable metaphors related to environment concept. (2)These metaphors were classified under 10 different conceptual categories after studied carefully in relation with their common qualities. At the end of the research, It was understood that  27% of the university students perceived environment as a way of “expressing life”, 21% as a way of expressing “importance”; 15% as a way of “reflection”, 9% as a way of expressing “place” , 8% as a way of expressing “protection”, 7% as a way of expressing “happiness and peace”, 5% as a way of expressing “love”, 3% as a way of expressing “beauty”, 2% as a way of expressing “pollution” and 1% perceived it as a way of expressing “variation”. As a result, metaphors can be used as a important research tool in understanding and explaining the perceptions of university students towards environment.

Keywords: Environment, metaphor, university students

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/