BİLECİK İLİNDE ŞERBETÇİOTU ÜRETİMİNİN COĞRAFİ ESASLARI /The Geographical Foundations of Hops Production in Bilecik

Zafer Başkaya
1.545 972

Öz


Çok eski zamanlardan beri Mısır ve Eski Yunan’da çeşitli amaçlarla kullanılan şerbetçiotunun 14.yüzyıldan itibaren Avrupa’da tarımı yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra İngiltere başta olmak üzere, tüm Avrupa’ya ve Dünya’nın belli başlı yerlerine yayılmıştır.

Türkiye’de ilk şerbetçiotu denemeleri 1930’lu yıllar ile ikinci dünya savaşı yıllarında başlamıştır. Fakat bu denemeler sonuçsuz kalınca, 1955 yılında Bilecik ilinin de içerisinde bulunduğu birkaç ilde Tarım Bakanlığı bünyesinde denemeler tekrar başlatılmıştır. En iyi sonuçların Bilecik çevresinden alınması sebebiyle 1965 yılından beri Türkiye’de sadece bu ilde şerbetçiotu tarımı yapılmaktadır.

Dünya’da ve Türkiye’de bira üretiminin en önemli maddelerinden biri olan şerbetçiotu,  kozalağında bulunan bazı kimyasallar sayesinde biraya acılık, aroma ve muhafaza özellikleri kazandırmaktadır. Türkiye’de şerbetçiotu üretimini Dünya’nın en büyük bira üreticilerinden biri olan Anadolu şirketler grubuna bağlı Efes Pilsen bünyesindeki TARBES ile OTGÜL KOOP yönlendirmektedir.

Bira üretimindeki artış şerbetçiotuna olan talebi devamlı olarak artırmasına rağmen üretim maliyetinin yüksek olması, ürün alım fiyatlarının bazı yıllar alıcı kuruluşlar tarafından düşük tutulması, üretimde devlet teşviklerinin olmaması, uğraşının zor olması gibi sebeplerle şerbetçiotu tarımının gelişmesi arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. 

 Bu makalede Bilecik ilinde şerbetçiotu üretiminin doğal ve beşeri coğrafya özellikleri, Türkiye üretimindeki önemi, kullanım alanları, üretimdeki değişimlerin neden ve sonuçları coğrafi bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bilecik, Şerbetçiotu, Üretim, Biracılık

 Abstract

The hops plant agriculture which are used in various purposes  from time immemorial in ancient Egypt and  greek  has been done since the 14th century. Later ıt has spread to main parts of World and Europe particulary, being the first place in England.

The first hops tries started in 1930s and the years of the second world war in Turkey. As these trials remained inconclusive, the new trials within the scope of Ministry of Agriculture started again in Turkey enclosing the Bilecik city in 1955. As the best results have been obtained round Bilecik, since 1965 in Turkey just in this city hops has been cultivated.

                Containing one of  the most important substances, hops is one of the most essential  components for production of beer in Turkey and in the World, by means of  some chemicals it gains bitterness, aroma and conservation features to beer. The production of hops in Turkey  conducts by one the biggest beer producer, TARBES and OTGÜL COOP. Within Efes Pilsen  connected  to Anatolia  peer companies.

Although increase in the amount of beer  production progressively makes demans high for hops, because of reasons such as high cost of production, being kept prices low by purchaser institutions for some years, deprived of  government promotion,pursuiting becoming hard,the development of hops cultivation has failed to reach the desired level.

In this article, ıt has been studied on the point of geography view the natural and human geographical features of hops production in Bilecik city, the importance of it in Turkey’s production, ıts usage parts,the reasons and results of  changes in production by evaluating the results obtained proposals to solve problems have been presented.

Key words: Bilecik, Hops, Production, Brewery


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/