COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN KABARTMA HARİTA YAPIMI / Relief Map Design for Geography Courses

Mete Alım, Mustafa Girgin
3.361 1.558

Öz


Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005), coğrafya dersinin içerik ve uygulanmasında, köklü değişiklikler yapmıştır. Programda, Coğrafya öğretmenlerinden bazı öğretim materyalleri geliştirip, kullanmaları da beklenmektedir. Bu bağlamda hazırlanabilecek materyallerden biri, bu çalışmaya da konu olan, renklendirme yöntemi kullanılmış ve mukavvadan yapılmış kabartma haritalardır.

Bu çalışmada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde tasarlanıp geliştirilen, materyallerden biri olan, kabartma haritaların,  yapım aşamaları ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak, örnekler verilmiştir. Çalışmanın, kabartma haritaların yapılışı hakkında bilgi vermesi açısından önemli olduğu; etkinlik temelli öğretim kapsamında değerlendirilebileceği ve coğrafya öğretmenlerine kendi materyallerini hazırlamalarını tavsiye eden, Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nı da desteklediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Öğretim Programı, Materyal Tasarımı, Kabartma Harita

 Abstract

Geography curriculum (2005) has made fundamental changes in content and implementation of geography course. In the program, geography teachers are also expected to develop some teaching materials and use them. In this context, one of the materials which can be prepared is relief maps made up of cardboard and that are the subjects of this study in which coloring method was used. 

In this study, construction phases of the relief maps which are among the materials developed in Instructional Technologies and Material Design Course presented in detail and examples are given. It is considered that the study is important as it gives information about the construction of relief maps; it can be evaluated within the scope of activity based education and support Geography Curriculum that suggesting geography teachers to prepare their own materials.

Key Words: Geography curriculum, Material design, Relief maps


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/