LİSE COĞRAFYA DERSİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Evaluation of High School Geography Course in Terms of Thinking Skills

Fatih Aydın
1.995 800

Öz


Bu araştırmanın amacı, farklı türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine dayanarak, coğrafya dersini düşünme becerileri açısından değerlendirmektir. Ayrıca bu araştırma, coğrafya dersinde düşünme becerilerinin kazanılması ile ilgili öğrenci görüşlerinin cinsiyet, sınıf ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Isparta ilinin Merkez ilçesindeki liselerde öğrenim gören 481 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Coğrafya Dersi Düşünme Becerileri Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda coğrafya dersinde düşünme becerileri etkinliklerine "çoğu zaman" yer verildiği belirlenmiştir. Coğrafya dersinde düşünme becerilerine yer verilmesine ilişkin öğrenci görüşleri "cinsiyete" göre anlamlı farklılık göstermemiş fakat öğrenim gördükleri "sınıf düzeyi" ve "okul türüne" göre anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmenin coğrafya dersinde öğrencileri düşünmeye sevk edecek sorular yöneltmeli ve beyin fırtınası, buluş yoluyla öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme gibi öğrenci merkezli yöntemleri kullanması gerektiği önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, coğrafya eğitimi, düşünme becerileri

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate geography lesson in terms of thinking skills based on students' views at different types of high schools. This research is also aiming at finding out whether there is a meaningful difference at students' views according to gender, class and school type variables in gaining thinking skills in geography lessons. The research was carried out through 481 high school students in the central district of Isparta province in 2010-2011 academic year. Survey model was used in this research. "Geography lesson thinking skills scale" was used as data gathering tool. As the result of the study the gathered data were analyzed by SPSS 15 statistical programme in terms of frequency, percentage, arithmetic mean, t test and one way variance analysis (ANOVA). It was concluded in the research that activities for thinking skills were practised "most of the time". In the students' views towards practising thinking skills did not have a meaningful variation according to "gender" but the variation took place according to "class levels" and "school types". In the result of the research it was suggested that questions towards improving students' thinking skills and brain-storming, teaching through exploration, problem based learning, cooperative learning and such student centered methods should be used.

Keywords: Geography, geography education, thinking skills


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/