ERZURUM-KARS DEPREMİ (30 EKİM 1983) İLE AŞKALE DEPREMLERİ (25–28 MART 2004) SONRASI İNŞA EDİLMİŞ OLAN AFET KONUTLARININ COĞRAFİ AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMALARI/Geographic Comparison of Disaster Homes Built after Erzurum-Kars Earthquake (30 October 1983) and Aş

Yaşar Gök
1.985 1.008

Öz


ERZURUM-KARS DEPREMİ (30 EKİM 1983) İLE AŞKALE DEPREMLERİ (25-28 MART 2004) SONRASI İNŞA EDİLMİŞ OLAN AFET KONUTLARININ COĞRAFİ AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMALARI

Bu araştırma ile doğal afetler sonrası yeniden inşa edilen kırsal yerleşmeler ve konutlarının, yörelerin ve çağın şartlarına uygun olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Erzurum-Kars Depremi (30 Ekim 1983) ve Aşkale Depremleri (25-28 Mart 2004) sonrası yeniden inşa edilmiş olan kır yerleşmeleri ile konutları mukayeseli olarak incelenmiştir.

Öncelikle her iki depremden sonra, yeniden inşa edilen köylerin yerleri ile konutlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, Aşkale depremlerinden sonra inşa edilen konutların hem sosyal hayat, hem de çağdaşlık yönünden daha üstün oldukları tespit edilmiştir.  Yine her iki afet konutlarının, yörenin geleneksel konutları ile mukayesesi yapılarak, afet konutlarının üstünlükleri ortaya konulmuştur.

Sonuçta, hem Erzurum-Kars Depremi (30 Ekim 1983) sonrası, hem de Aşkale Depremleri (25-28 Mart 2004) sonrası inşa edilmiş olan afet konutlarının, geleneksel konutlarla mukayese edilemeyecek kadar üstünlükleri vardır. Ancak, Türkiye'de köy konutları sigorta kapsamına alınmadığından, ağır hasar gören köylerin yeniden inşasını Devlet üstlenmektedir. Bu itibarla, bundan sonra inşa edilecek konutların; yörelerin coğrafi özellikleri ile sosyo-ekonomik ve kültürel şartlarına uygun şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Deprem, afet konutu, Erzurum-Kars Depremi, Aşkale Depremleri.

ABSTRACT

Geographic Comparison of Disaster Homes Built after Erzurum-Kars Earthquake (30 October 1983) and Aşkale Earthquakes (25-28 March 2004)

This study sought to reveal whether rural settlements and dwellings rebuilt following natural disasters comply with the modern conditions required by the region. Within this framework, rural settlements built after the Erzurum-Kars Earthquake (30 October 1983) and Aşkale Earthquakes (25-28 March 2004) were examined comparatively.

First of all, the villages which were reconstructed after both earthquakes were compared in terms of location and dwellings. It was determined that dwellings build after the Aşkale earthquakes were superior in terms of both social life and meeting modern living standards compared to previous dwellings. The study also revealed the superiority of disaster homes over the traditional dwellings of that region.

In conclusion, the disaster homes constructed after both the Erzurum-Kars Earthquake (30 October 1983) and Aşkale Earthquakes (25-28 March 2004) provide clear benefits over traditional dwellings. However, as the village dwellings are not included in insurance coverage in Turkey, the State assumes the responsibility for reconstruction of heavily damaged villages. In this respect, we believe that it will be appropriate to build future dwellings in ways that conform to the socio-economic and cultural conditions and geographic features of these regions.

Key Words: Earthquake, disaster home, Erzurum-Kars Earthquake, Aşkale EarthquakesTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/