COĞRAFİ FAKTÖRLERİN AZ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ve REFAHİYE (ERZİNCAN) ÖRNEĞİ/The impact of geographical factors on underdevelopment, and the example of Refahiye (Erzincan)

İbrahim Fevzi Şahin
2.164 555

Öz


Türkiye'nin sosyal ve ekonomik açıdan az gelişmiş ilçelerinden biri de Refahiye'dir. Zaten Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırması da (2004) bu durumu kanıtlar niteliktedir.

Refahiye ilçesinin geri kalmasında; iklim, yeryüzü şekilleri ve deprem gibi olumsuz doğal çevre şartları başlıca rolü oynamıştır. Çünkü sözü edilen bu olumsuz faktörler sahada sanayi ve ticaret gibi sektörlerin gelişmemesinin en önemli nedenidir. Ayrıca eğitim, sağlık ve beslenme yetersizliği ile sosyal olaylar da bu durumu önemli ölçüde etkilemiştir. Tüm bu olumsuzlukların sonucu, yöre halkının önemli bir kısmı, başta büyük sanayi merkezleri olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerine doğru göç etmektedir.

Göç olayını yavaşlatmak ve yörenin sosyal ve ekonomik açıdan en azından belli bir seviyeye getirilebilmesi için, bir takım önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Kuşkusuz bunların başında sahadaki mevcut kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması ve sahanın kırsal kalkınma planının hazırlanarak bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Refahiye, Azgelişmişlik, göç.

 ABSTRACT

 Refahiye is one of the most underdeveloped districts of Turkey in social and economic fields. In any case, State Planning Organization (DPT) Districts Socio-Economic Development Research proves that situation (2004), too.

Destructive natural disasters such as climate, earth forms and earthquake are the basic factors in the fact of Refahiye's being retarded. Because, these so-called destructive natural and environmental conditions are the most significant reasons which disable industry and trade sectors in field to develop. In addition, insufficiency of education, health and nourishment and social facts which rises recent years have supported that situation significantly. As a result of all these disadvantages, a majör part of the district's people migrate to the various places of the country, especially big industrial centers.

In order to slow down the fact of migration and to bring the district to a certain social and industrial level, some kinds of measures should be taken urgently. Undoubtedly, the use of the present resources in field in the most rational way and the preparation of the development plan of the field and the urgent application of this lpan are the most initial measures which should be taken.

 

Key Words: Refahiye, underdeveloped, migdation


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/