LİSE COĞRAFYA DERSİ ÖĞRENME YAŞANTILARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ / Defining The Realization Level of Learning Experiences in High School Geography Course

Adem Sezer
1.630 331

Öz


Araştırmanın amacı, lise coğrafya dersi öğrenme yaşantılarının (eğitim durumları) gerçekleşme düzeyini belirlemektedir. Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen 48 maddelik beşli likert tipi lise coğrafya dersi öğrenme yaşantıları gerçekleşme düzeyini belirleme ölçeğinin (anket formunun) çalışma grubuna uygulanması ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2008-2009 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakülteleri 1. Sınıfında öğrenim gören toplam 786 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, SPSS 13 istatistik programı ile t-testi, ANOVA (F) ve Scheffe teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; lise coğrafya dersi öğrenme yaşantılarının gerçekleşme düzeyi kısmen aralığında çıkmıştır. Öğrenme yaşantılarına ilişkin belirlenen beş alt boyuttan, öğretmen ve değerlendirme boyutları genellikle düzeyinde çıkarken, öğrenci, öğretim ilke ve yöntemleri ile öğretim teknoloji ve materyalleri boyutu kısmen düzeyinde çıkmıştır. Öğrenme yaşantıları üzerinde, öğrencinin cinsiyeti, mezun olduğu okul ve alan türü, yaşanılan coğrafi bölge, coğrafya dersine olan ilgi ve başarı düzeyinin bir faktör olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, coğrafya öğretimi, öğrenme yaşantısı  

 

ABSRACT

The aim of the study is to define the realization level of learning experiences in high school geography course. The research has been conducted through the scanning method. The data have been collected through the application of the high school geography course realization level of learning definition scale (questionnaire), consists of 48 articles and of quintet likert type, on the working group. The working group is 786 freshmen who have been attending the Faculties of Education in Çanakkale Onsekiz Mart University, Niğde University and Artvin Çoruh University in the 2008-2009 academic year. The data have been analyzed via the techniques of t-test, ANOVA (F) and Scheffe in the SPSS 13 statistics software. According to the results of the research; the realization level of learning experiences in high school geography course is between the partially interval. Among the five sub-dimensions related to learning experiences; the dimensions of teacher and evaluation were at the generally level, and the dimensions of student, teaching principles and methods and teaching technologies and materials were at the partially level. It was found that the student's gender, the school and the field s/he graduated from, the geographical region, the student engagement with the geography course and the success level are factors on learning experiences.

Keywords: Geography, geography teaching, learning experience. 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/