CARL ORTWIN SAUER VE KÜLTÜREL COĞRAFYA /Carl Ortwin Sauer and Cultural Geography

Alperen Kayserili
3.925 821

Öz


Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Amerikan coğrafyasındaki değişimin ele alındığı bu çalışmada, Amerikan kültürel coğrafyasının kurucusu ve Berkeley Ekolü temsilcilerinden Carl Ortwin Sauer'in hem kendinde hem de Amerikan coğrafyası içinde gerçekleştirdiği değişimler incelenmeye çalışılmıştır.  Bu çalışmayı gerçekleştirmek için hem Carl Ortwin Sauer'in eserlerinden bazıları incelenmiş hem de onun bilimsel anlayışını yansıtan ve hayatını anlatan eserlerden faydalanılmıştır. Sauer'in karşı çıktığı fikirler ve ona bağlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar da incelenmiştir. Aynı zamanda Sauer ve diğer bilim adamlarının kültürel peyzaj, kültürel coğrafya, kültür tarihi gibi kavramlara ait görüşleri üzerinde durulmuş ve Sauer'in eserlerinde ileri sürdüğü fikirler ve coğrafya ilmine yapmış olduğu, coğrafyayı bölgesel bütünlük içinde bir kültür tarihi olarak ele alması, disiplinler arası coğrafi çalışmalar yapması gibi katkıları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Carl Ortwin Sauer, Kültürel Coğrafya, Kültürel Peyzaj, Kültür Tarihi

Abstract

 In the current study into the changes in the American geography from the first half of the 20th century on Carl Ortwin Sauer, the changes that Carl Ortwin Sauer, who is known as the founder of American cultural geography studied at University of California, Berkeley School, realized within both himself and the American Geography were examined. For this purpose, both some of his studies were examined and other works that reflect his scientific understanding and his life were drawn on. Besides, the ideas that Sauer reacted against and his relevant studies were also handled. Meanwhile, this study touches upon the ideas of Sauer and other scientists about   cultural landscaping, cultural geography, history of culture, and his ideas and handles geography as a cultur history in the territorial integrity, studies an interdisciplinary geographical studies etc. contributions to the field of geography were evaluated.

Key Words: Carl Ortwin Sauer, Cultural Geography, Cultural Landscape, History of Culture

Tam metin:

PDF