KÖMÜR ÜRETİMİNE BAĞLI OLARAK KURULMUŞ BİR LİMAN: ZONGULDAK LİMANI/ An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak Port

Vedat Karadeniz, Şaban Çelikoğlu
1.967 880

Öz


Zonguldak Limanı, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde Zonguldak kent yerleşim alanının kıyısında yer almaktadır. Batı Karadeniz'in Ereğli ve Bartın limanlarıyla birlikte üç önemli limanından biridir. 

Geçmişte yük ve yolcu taşımacılığının yapıldığı limanda günümüzde sadece yük taşımacılığı yapılmaktadır. Ancak sahada maden kömürü üretiminin azalmasına bağlı olarak yük taşımacılığı da son yıllarda oldukça gerilemiştir. Örneğin 2008 yılında limanda 680.328 ton yükleme-boşaltma yapılmıştır.

Zonguldak Limanı Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından işletilmektedir. Direk Rıhtımı 1996 yılından itibaren "Gümrük Sahası" ve tırlar için otopark olarak tahsis edilerek Zonguldak Limanı ile Yalta Limanı (Ukrayna) arasında tarifeli Ro-Ro seferleri başlatılmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki işgücünün azalması sonucu kömür üretiminin üçüncü şahıslara kiralama yoluyla yaptırılarak bölge ekonomisine kısa vadede bir canlılık kazandırılması düşünülmektedir. Bu amaçla ülkemiz denizyolu taşımacılığında son yıllarda önemi giderek azalan Zonguldak Limanı'nın da yük trafiğinin artacağı beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Zonguldak Limanı, denizyolu taşımacılığı, kömür, ihracat-ithalat  

Abstract

The Port Zonguldak, on the Western Black Sea Part of The Black Sea Region, was founded on the seaside of Zonguldak city center. It is one of the third important ports of Western Black Sea Region with Ereğli and Bartın Ports.

The port which was used in the past as transporting of both goods and passengers is used for only the aim of cargo transportation today. However also cargo transportation has been rather backward in recent years because of the low coal production in the area. In the year 2008, 680.328 tons of loading- unloading processes were done in the port.

The port  Zonguldak is run by Turkish Coal Association. From the year 1996, by its being assigned as a parking lot for the trucks and Direk Rıhtımı 'Gümrük Sahası', sheduled Ro-Ro journeys were begun between  the ports Zonguldak and Yalta ( Ukraine).

With the result of the decrease at Turkish Coal Association's manpower, it is intended  to refresh the region economy in the short run by being made the coal production to third persons via the way of booking.In this way it is certain that cargo transportation is going to increase in the Port Zonguldak which has lost its significance in country sea transportation in recent years.

Key Words: Zonguldak Port, maritime transportation, coal, export-import


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/