POPÜLER BİLİM ANLAYIŞI VE COĞRAFYANIN POPÜLERLİĞİ, BİLİM VE TEKNİK DERGİSİ ÖRNEĞİ/ Popular Science Conception and The Popularity of Geography, The Sample of Bilim ve Teknik Journal

Bülent Güner, M.Dursun Çitçi
2.256 541

Öz


Popüler bilim, genel anlamıyla akademik düzeyli bilimsel çalışmaların geniş toplum kesimleri için anlaşılabilir hale getirilmesidir. Bu çalışmalar çeşitli yayın organlarınca topluma ulaştırılır. Doğal olarak "popüler bilim"in en önemli unsuru, popüler bilim yayıncılığıdır. Günümüzde bilimle ilgilenen halk kitlelerinin başvuracağı temel kaynakların başında popüler bilim yayınları gelmektedir. Bilimsel olayları halk kitlelerine ulaştırmayı amaç edinen bu tür yayıncılık, "popüler bilim yayıncılığı" olarak adlandırılır. Popüler bilim yayıncılığının en önemli araçlarından biri bu amaçla yayınlanan dergilerdir. Bu tür yayıncılığın önceliği, güncel bilimsel olaylardır.     

Doğa ve insan etkileşimli sorunlar bilimsel ve toplumsal gündemde gün geçtikçe daha fazla yer tutmaktadır. Buna paralel olarak popülerleşen coğrafyanın konumu, Tübitak tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisi örneğinde ele alınmıştır. Derginin yayın hayatına başladığı 1967 yılı Ekim ayından, 2009 yılı Temmuz ayına kadar 42 yıl boyunca yayınlanan 500 sayısı irdelendiğinde, coğrafyanın özellikle son dönemlerde daha fazla ilgi topladığı ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Popüler Bilim, Coğrafya, Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak

ABSTRACT

Popular science in general sense is the transformation of academic scientific researches into comprehensible form for wide sections of society.  These researches are presented to the society by means of various presses. Naturally, the most important element of "popular science" is the popular science publications. Today, the popular science publications stand in the first rank among the chief sources to refer for masses interested in science. Such a kind of publishing aiming the delivery of scientific cases to large public is called as "popular science publication". One of the most important means of popular science publication is the magazines which are published for this purpose. Priority of this kind of publication is current scientific events.

Problems related to nature and human beings have engaged the scientific and social realms more and more. Parallel to this, the position of geography, which gains popularity, is mentioned in the sample Bilim ve Teknik Journal. Periodical started its publication in October of 1967. When 500 periodicals that have been published from 1967 to  2009  are  taken   into account, it  turns  out  that through  these 42 years geography has gained more attention, especially in recent years

Key Words: Popular Science, Geography, Bilim ve Teknik  Journal, Tübitak


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/