TÜRKİYE’DE KIRSAL NÜFUSUN ŞEHİR ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YEŞİLYURT KÖYÜ (TRABZON) / A Study on Concept of City by Rural Population in Turkey: Yeşilyurt Village (Trabzon)

Serkan Doğanay, Mete Alım
2.577 838

Öz


Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlardan şehirlere hızlı bir göç yaşanmaktadır. Bu süreç, hem kır hem de şehirler açısından bir takım güncel sorunları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, göçün kaynağı durumundaki kır nüfusunun şehir algılarının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Elde edilecek bulgular, kır ve şehir bütünleşmesini sağlamaya yönelik çalışmalara yön verebilir. 

Araştırmamızda, kırsal kesimde yaşayan nüfusun şehir algıları betimsel bir yöntemle taranmıştır. Bu amaçla, Trabzon'a bağlı merkez Yeşilyurt köyünden seçilen 184 kişiye anket uygulanmış, veriler SPSS'de analiz edilmiş ve bulgular tablolaştırılarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada kır nüfusunun şehir algılarına yönelik çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Örneklemi oluşturan grubun şehirleri eğitim, sağlık, alışveriş ve iş merkezleri olarak görmelerine rağmen, önemli bir kısmının şehre yerleşmek istemediği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında çevre kirliliği, aşırı kalabalık ve trafik sorunları ile gürültü şehirlerin başlıca iticilikleri olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şehir, kır, kır nüfusu, şehir algısı, Trabzon.

Abstract

In developing countries like Turkey, there has been a rapid process of migration from rural areas into city centers. This process has created some problems along with it both as regards rural areas and cities. Thus, the understanding of city by rural population as the source of migration into cities is important. The findings may direct the studies towards providing the wholeness of rural and city.

In our study, the understanding of city by rural population was investigated. For this purpose, 184 persons from Yeşilyurt village, Trabzon, were questionnaired. Data were analyzed by SPSS and findings were tabulated and evaluated.

The study revealed some findings regarding understanding of city by villagers. Although the individuals in rural areas regarded cities as centres of education, health, shopping and business, a great number of them are not willing to settle into cities. Besides, environmental pollution, overpopulation, traffic problems and noise pollution are among the factors they decrease the value of cities.

Key Words: City, rural areas, rural population, understanding of city, Trabzon.

 


Tam metin:

PDF