COĞRAFYA PROGRAMININ (2005) KAVRAMSAL YAPISI /The Conceptual structure of Geography Curriculum (2005)

Mustafa Girgin
1.539 544

Öz


Bir belge ve içerik analizi özelliği taşıyan bu çalışmanın amacı, Coğrafya öğretim programının kavramsal yapısının belirlenmesidir.  Ortaya çıkacak tablodaki kavramlardan çarpıcı olan birkaçının incelenmesi ve sonuçların bir önceki programla karşılaştırılmasıdır. Belli bir komisyon tarafından hazırlanmış olan böyle metinler sürecin kontrolünü elinde tutma imkânı vermesi araştırmacıların ilgisini çekmesinin birinci nedenidir. Talim Terbiye Kurulu tarafından yeniden oluşturulan Coğrafya Dersi Öğretim Programı okullarda 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya başlandı. Bundan önceki Coğrafya Dersi Öğretim Programını program içeriği ve ders kitaplarındaki kavramlara göre inceleyerek ortaya konmuş olan "Coğrafya Perspektifimiz" adlı bildiriden sonra, gelinen noktayı görmek için bu kez yeni program incelenmiştir. Söz konusu iki programın yaklaşımları arasındaki farklar karşılaştırmayı güçleştirse de; şimdiye kadar hiç olmadığı gibi, yeni coğrafya programı Milli Eğitimin son zamanlardaki yaklaşımını esas alınması oldukça anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, program, kavram, içerik analizi 

ABSTRACT The purpose of the study which is "Document Analysis or Content Analysis" is to determine the conceptual Structure of the Geography Curriculum. It is also the aim of this study to examine some of the notable concepts that would come to the fore in the table obtained and to compare the results with those of previously implemented Geography curricula. Certain texts produced by a certain committee could be the reason of an interest for researchers as these are unobtrusive und closed to external influences. The new curriculum developed by the Ministry of Education was put into practice in schools in the 2005-2006 Academic year. After having presented the paper titled "Our Geography Perspectives" featuring the analysis of contents of the previously implemented curriculum and course books, we examined the new curriculum in order to see the points of departures and new dimensions. Although the differences in these two programs regarding their approaches support our comparisons; it is meaningful for the new curriculum to take into account the new trends adopted by the Ministry to an extent that has never been observed. Key words: Geography, program, concepts, consepts analysis

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/