DENİZLİ ŞEHRİNDE GECEKONDULAŞMANIN ÖNLENMESİ VE TOPLU KONUTLAR / The Preventing Of The Squatter And Housing Estates In Denizli City

Hasan Kara
1.528 1.139

Öz


Denizli, Ege bölgesinin İzmir'den sonra en kalabalık ve gelişmiş şehridir. Sanayileşme süreci hızla devam eden Denizli, kırsal kesimden, ilçelerinden ve başka illerden göç almaktadır. 18 ilçesinden merkez nüfusu 20.000'i bulan hiçbir ilçesinin olmayışı, şehri sürekli bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Özellikle 1980 sonrası hızlanan göç olayı Denizli'yi sadece yatay olarak genişletmekle kalmamış, beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir. Bunların başında alt yapı, eğitim, yol, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve hepsinden önemlisi ülkemizin birçok şehrinde görüldüğü üzere gecekondu sorunu gelmektedir. Ankara karayolu boyunca ve özellikle kuzey doğuda bulunan tepelik sahalarda hızlı yapılaşma olmuştur. Sevindik, Karşıyaka, Esentepe, Fatih, Dokuzkavaklar mahalleleri ve Eskihisar plansız yapılaşma ve gecekonduların yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir.

21. yüzyılın modern şehir kavramına yakışmayan bu sağlıksız konutlar, Denizli Belediyesi öncülüğünde "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ortadan kaldırılmaya başlamıştır. Gecekondular kamulaştırılmakta ve karşılığında hak sahiplerine konut yaptırılmaktadır. Böylece gecekondularda yaşayan vatandaşlar yeni ve modern konutlara kavuşurken hem görüntü ve çevre kirliliği yok edilmekte hem de belediyeye yeni kullanım alanları kazandırılmaktadır. Yeni projelerle çalışmaların desteklenmesinin ve bütün gecekondular ortadan kaldırılıncaya kadar sürdürülmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Gecekondulaşmayı engelleyici çalışmaların da paralel olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Göç, Gecekondu, Nüfus, Coğrafya, Denizli, Türkiye.

ABSTRACT

Denizli is the biggest city of the Aegean region after the city of Izmir. Industrialization period of the city has continued rapidly. People who came from rural, Denizli's districts and other provinces have immigrated to city. There is no district has a population more than 20.000 makes the Denizli as an attraction center. Especially after the year of 1980 accelerated migration fact not only makes Denizli enlarged as horizontal, but also brought some problems together. These problems were infrastructure, education, and road, insufficiency of health services and most importantly like other cities in our country shanty houses problems. There is also rapid construction process along the Ankara highway and especially hill-like areas which located in north-east. The areas of Sevindik, Karşıyaka, Esentepe, Fatih, and Dokuzkavaklar quarters were mostly included unplanned settlements and squatter.

These unhealthy residences, which are not suited to the modern cities of 21st century, eliminated by the Denizli Municipality with the "Urban Transformation Project". Squatters nationalized and new residences are given in return to the owners of shanty houses. In this manner the citizens who live in shanty houses will reach modern residences and this leads to not only elimination of the vision and environment pollution, but also new usage areas allocated to the municipality. These applications should be supported by the new projects and it would continue until all the shanty houses eliminated. Also the works which block the shanty houses should be performed with parallel to urban transformation projects.

Keywords: Migration, Squatter, Population, Geography, Denizli, Turkey


Tam metin:

PDF