HORASAN İLÇESİ’NDEKİ KIR MESKENLERİNİN KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ/ An Investigation Of The Rural Dwellings In Town Of Horasan From The Perspective Of Cultural Geography

Alperen Kayserili, Namık Tanfer Altaş
2.320 1.437

Öz


Bu çalışma ile Horasan ilçesinin bazı köylerinde geleneksel olarak inşa edilmiş meskenler, kültürel coğrafya yönünden incelenmeye çalışılmıştır. Kültürün, konutlar üzerine olan etkisini objektif olarak belirleyebilmek için; ilçenin farklı yönlerinde bulunan köylerden yedisi örneklem olarak seçilmiştir.

İnsanların geçmişten gelen kültürel özelliklerinin en iyi yansıtıldığı maddi kültür varlıklarından biri, inşa ettikleri evleridir. Bu nedenle, çalışmanın ağırlık noktasını geleneksel konutlar ve bu konutların inşasında kültürün etkisi oluşturmaktadır. Konuyu bu çerçevede ele aldığımızda, Erzurum ili Horasan ilçesi köylerindeki geleneksel konutların, yöredeki ailelerin kültürlerini en iyi şekilde yansıttıkları görülmektedir. Evlerin inşasında; Türk-İslam kültürünün yanı sıra, soğuk iklim şartlarının da etkili olduğu gözlenmiştir. Sayıları her geçen gün azalmakla birlikte, hemen her köyde 100 ile 150 yıl önce inşa edilmiş bulunan konutlar, geleneksel kültürün en iyi örneklerini teşkil etmektedir. Bu yüzden, örnek alınan köylerde bu tip konutlar seçilerek incelenmiştir. Yapılan incelemeler sırasında, Erzurum'un kırsal kesimindeki konut kültürünün çok az farklılıklarla yörede var olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler:  Kültürel Coğrafya, Kültür, Horasan, Köy meskenleri

Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the rural dwellings constructed in conventional methods in some villages of Horasan from the perspective of the cultural geography. In order to objectively determine the influence of culture on dwellings, a sample consisting of seven villages in different directions of the town was selected. One of the properties of people on which they reflect their cultural characteristics they inherited best is the houses they construct. Therefore, the main concern of the study is the traditional dwellings and the influence of culture on the ways of construction of them. In this respect, it is seen that the traditional houses in the villages of Horasan reflect the culture of families in the region in the best way. It was observed that, in the construction of the houses, besides Turkish-Islamic culture, cold weather conditions had been effective as well. Although their number is decreasing day by day, in almost every village, the houses built in traditional methods 100-150 years before are the best examples of the traditional culture. Thus, in the villages selected as the sample of the study, such dwellings were analyzed. During the investigations, it was seen that the culture of dwelling in the rural areas of Erzurum exists in this area with slight differences. 

Key words: Cultural Geography, Culture, Horasan, Village houses


Tam metin:

PDF