TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN COĞRAFİ DAĞILIŞI (2007) / Geographical Distribution Of Farming Enterprises In Turkey (2007)

Barış Taş
1.624 733

Öz


Tarımsal potansiyelin oldukça yüksek olduğu Türkiye'de tarım, maalesef hak ettiği konumda değildir. Tarıma yönelik radikal adımların atılması ve uygulanabilir planlar hazırlanması, Türkiye'de tarım sektörünün gelişmesine yardımcı olacaktır. Tarıma yönelik planların, tarımsal işletmeleri de içerecek şekilde hazırlanması bir zorunluluk durumundadır. Tarımsal işletmelerin mevcut durumunun iller ve bölgeler düzeyinde tespit edilmesi, hazırlanacak planlara temel oluşturacaktır. Bazı il idari alanlarında işletme sayıları fazla iken bazı illerde azdır. Benzer şekilde tarım alanlarının kapladıkları alanlar da farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında coğrafi, sosyo-ekonomik ve yasal faktörler rol oynamaktadır. Farklı büyüklüğe sahip işletmelerin belirli bölgelerde yoğunlaştığı, belli bir büyüklüğün üstündeki işletmelerin de birkaç ilde toplandığı görülmektedir. İl idari alanlarının sahip oldukları doğal koşullar ve yüzölçümleri de, tarım alanlarının ve işletme sayılarını belirleyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, tarım işletmeleri, coğrafi dağılış.

Abstract

Unfortunately, farming is not in the position which is deserved by farming in Turkey. Radical stages and applicable plans will be helpful for developing farming sector in Turkey. The plans about farming should be prepared for containing or including farming sectors. If The existing condition of farming enterprises should be determined in the level of prominence and regions. Iıt would be a base for plans which will be prepared. While the number of enterprices are high in managerial area, it is low in some managerial area. Similarly, the areas which are covered by agricultural areas can indicate diversities. Geographical, socio-economical and legal factors play an important role in terms of appearing these diversities. It is seen that enterprises which have different importance, intensify in some regions. On the other hand, it is also seen that enterprises which are above particular largeness or importance, intensify in several prominence. Apart from this, natural conditions and square measure of managerial area of prominence can determine the number of agricultural area and enterprises. 

Keywords: Turkey,  agricultural enterprises, geographical distribution.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/