Hayvancılıkta Önemli Bir Yem Kaynağı: SİLAJ/ An Important Cattle Feed: SILAGE

İbrahim Fevzi Şahin, Mehmet Zaman
2.046 717

Öz


Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi, yüksek verimli kültür ırkı hayvanların kullanımı yanında kaliteli kaba yeşil yem kullanımına da bağlıdır. Kış mevsiminde et ve süt verimini artırmak için diğer mevsimlerde bol olarak bulunan yeşil yem bitkilerinin silaj yapılarak saklanması ve kış mevsiminde hayvanlarımıza yedirilmesi gerekmektedir. Silaj üretiminde birçok bitki kullanılabilse de, mısır, sorgum ve yonca bu amaçla en çok kullanılan bitkilerdir. Bunların yanında tahıllar, değişik buğdaygil ve baklagil otları, doğal çayır ve mera bitkileri ile birçok sanayi yan ürününden de silaj yapılabilmektedir.   Ancak bunlar içerisinde en önemli silaj bitkisi durumunda olanı,  mısırdır.

Silaj, besin maddelerindeki değer kaybını en aza indiren su içeriği yüksek kaba yem özelliği ile başta Avrupa ve Amerika olmak üzere hayvancılığı ileri ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise gerek alışkanlıklar gerekse bilgi eksikliği yüzünden silaja gereken önem verilmemiştir. Ancak son yıllarda silaj üretim miktarının yükselmesi, silajın ülkemizde de yakın bir gelecekte büyük önem kazanacağını göstermektedir.

Bu çalışmada silajın yem olarak önemi, yapımı ve ülkemizdeki kullanım durumu üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Silaj, Silo yemi, Mısır silajı

Abstract: 

The development of animal raising in our country depends on the use of quality gren cattle feed as well as raising species with high productivity. In order to increase meat and milk productivity in winter season, it is necessary to keep green cattle feed as silage and feed animals with it in winter. Although a number of plants may be kept as silages, the most prefered ones are maze, sorghum and clover. Besides these, grains, various types of wheat and pulse, natural herbs, pasture plants ans a lot of industrial by-products can be kept as silages. However, the most important silage plant among them is maze.

Silage, with its characteristics as an unprocessed cattle feed with high amount of water keeping nutrients with minimal loss of water, is commonly used in European countries and United States, where animal raising has improved. In our country silage has not taken enough interest either because of habits or due to lack of knowledge. Yet, the increase in silage production in our country in recent years indicates that it will be an important cattle feed in the future.

This study is intended to reveal the importance of silage as cattle feed, its production and its use in our country. 

Key words: silage, silo cattle feed, maze silage


Tam metin:

PDF