BİR KÜLTÜREL COĞRAFYA ÇALIŞMASI: IĞDIR’DA NEVRUZ / A Cultural Geography Study: Nauruz In Igdir

Mete Alım
1.623 1.203

Öz


Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların kültür değerlerinden biri de Nevruz gibi bayramlardır. Nevruz, Türk toplulukları arasında binlerce yıldan beri bilinen, baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını ifade eden geleneksel bir kutlamadır. Nevruz'un bayram olarak kutlandığı yerlerden biri de Iğdır'dır. Son zamanlarda özellikle kitle iletişim araçları ve küreselleşmenin bir sonucu olarak Nevruz Bayramı'nın önemini yitirdiği ve bazı çevreler tarafından da istismar edildiği gözlenmektedir. Oysa bu zenginlikler beraberliğin bir göstergesi ve evrensel zenginlik unsurları olarak yaşatılmaya çalışılmalıdır.

Bu çalışmada, insan çevre etkileşimine örnek olabilecek Nevruz'un önemi ve Iğdır'da nasıl kutlandığı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Araştırma, büyük oranda sahada yapılan gözlemlere ve mülakatlara dayanmaktadır.

Anahtar kelimler: Kültürel coğrafya, Iğdır, Nevruz, Bayram

ABSTRACT

One of the cultural values of the people living in different geographies is the festivals such as Nauruz. Nauruz, which has been celebrated in Turk societies for thousands of years, is a traditional celebration that expresses the arrival of the spring and reviving of nature. One of the places where Nauruz is celebrated as a festival is Iğdır. Recently, especially as a result of mass communication devices and globalization, Nauruz Festival is observed to be exploited by some of them and lost its significance. However, these richnesses should be made to live as the symbol of cooperation and values of universal richness.    

In this study, we stressed on the prominence and how it is celebrated in Igdir, as one of the examples of the interaction between human an environment. The research on depends mainly on the observations on the field and interviews.

Key Words: Cultural geography, Igdir, nauruz, feast

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/