MÜLTECİ HAREKETLERİ AÇISINDAN VAN KENTİNİN DURUMU VE KENTTEKİ MÜLTECİLERİN DEMOĞRAFİK PROFİLİ/ Van City in Terms of Refuge Mobilitıes and The Demographic Profile of Refugees

Orhan Deniz
8.882 2.070

Öz


Göçlerin en trajik olanı, kuşkusuz mülteci göçleridir. Dünyada her yıl milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk ederek başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, coğrafi konumu gereği Asya, Avrupa ve Afrika arasında gerçekleşen mülteci ve diğer yasadışı göç hareketlerinin en önemli kavşak noktalarından biri durumundadır.

Türkiye-İran sınırı ve Van, özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen mülteciler için önemli bir yere sahiptir. Sınırın dağlık, dolayısıyla kaçak geçişler için uygun bir yapıda olması ve ayrıca kent merkezinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ait bir ofisin bulunması Van'ı doğudan gelen mülteciler için önemli bir merkez haline getirmiştir. 

Van kent merkezdeki mültecilerin % 94'ü pasaportsuz ve kimliksiz olarak kaçak yoldan Türkiye,'ye giriş yaparken, sadece % 6'sı resmi yollardan Türkiye'ye girmiştir. Mültecilerin % 50'si siyasi, % 16'sı dinsel, % 11'i savaş, % 8'i ekonomik, % 15'i ise diğer nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Kentteki mültecilerin çoğunluğu 20-40 yaş arasındadır. Mültecilerin % 40'ı kadınlardan oluşmakta ve orta düzeyde gelire sahiptirler. Genellikle gecekondularda oturan mülteciler, dini inanç bakımından Müslüman, Hıristiyan ve ateist insanlardan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Transit Göç, Uluslararası Göç ve Van.  

Abstract:

Immigration of refugees is considered to be the most tragic of all forms of migration. Millions of people are forced to be deported form their homelands and take refuge to an other country. In this case, Turkey has become one of the most important  cross-roads throuh which illegal immigration originated from Asia, Africa, and Europe take place.

                Turkish-İranian border and Van city is an important are important  locations especially fort he refuges coming from Asian and Middleeastern counttries. The mountainous properties of landscape, the presence of an office of United Nations High Comission of Refuge rendered the location an important center for refugees coming from the East.

                Whereas 6 % of the refugees entered the city in compliance with the official permission and legal procedures 94 % of them were unwarranted and having no passaports. 50 % of the refugees were forced to leave their homelands on political grounds; 16 % of them on religious grounds, 11% of them war, 8 % of them economic 15 % of them other reasons.  The majority of the refugees in the city were aged between 20-40. 40% of the refugees were females having moderate incomes. They are generally  living in the suburbs in the term of religious profile, they were muslims, christians and atheists, respectively. 

Keywords: Refuge, Asylum, Transit Migration, İnternational Migration and Van.Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/