ELAZIĞ ŞEHİR MERKEZİNDE YEŞİL ALAN KULLANIMLARININ DAĞILIMINA COĞRAFİ BİR BAKIŞ/ A Geographıcal Overvıew On The Dıstrıbutıon Of The Green Area in The Elazıg City Center

M.Taner Şengün, Önder Üstündağ
2.545 510

Öz


Son yıllarda ülkemizde nüfusun kentlerde yoğunlaşması, beraberinde bir çok sorunun (sosyal, kültürel, ekonomik, altyapı, vb.)ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi de kent merkezlerinde insanların kullanımına açık olan yeşil alan uygulamalarıdır. Bu çalışmada, Elazığ kentinde yeşil alanların yeterliliği; kişi başına düşen metrekare oranları, mahalle bazlı dağılımları, kadastral büyüklükleri, geometrik şekilleri ve parsellere yöre halkının yürüyerek ulaşma olanağı, imar planı verilerine göre incelenmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda planlı bir kent örneği olarak tasarlanan Elazığ ilinin günümüzde çağdaş normlarda yeterli yeşil alan varlığına sahip olmadığı görülmüştür. Kentin yeşil alan varlığı ve ülke koşulları dikkate alınarak bazı çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elazığ, Planlama, Kentleşme, Yeşil Alan

ABSTRACT

In our country, the population being accumulated in urban areas in the last years, cause many problems to arise (social, cultural, economical, infrastructural, etc..) One of these problems is insufficient green areas that are open to public usage. In this study, the sufficiency of green areas in Elazığ, meter square ratios per person, neighborhood based distributions, cadastral sizes of green areas, their geometrical shapes and reaching opportunities by walk according to parcels are examined according to development plan data. , Elazığ which was a planned city example in years when Republic was established, have not got enough green areas in modern norms today. Some solution were suggested considering the green area the city has and the country conditions.

Key Works: Elazig, Planning, Urbanization, Green Spaces


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/