EDİRNE İLİ’NİN NÜFUS HAREKETLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE SON DÖNEMDE GÖÇLERE KATILANLARIN SOSYO-EKONOMİK NİTELİKLERİ/The Study of The Province of Edirne in Respect of Population Movements and The Socia-Economic Qualifications of Those Who Have Partic..

Okan Yaşar
1.879 579

Öz


Edirne Vilayeti, 19. yüzyılda Osmanlı Devletinin çöküş dönemine girmiş bulunması nedeniyle Balkanlarda yaşanan savaşlar ve göçlerden en fazla etkilenmiş vilayetlerinden biridir. Bu tablo Cumhuriyetin kuruluşuna kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Balkanlardan ülkemize göç eden soydaşların yerleştiği iller arasında Edirne İli de bulunmaktadır. Edirne İli, İkinci Dünya Savaşı yıllarında önemli bir nüfus hareketliliği yaşamış, il nüfusunun bir kısmı ülkemizin başka yörelerine göç etmiştir.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında il nüfusu geri dönmeye başladığı gibi, Balkanlardan ve özellikle Bulgaristan'dan göçmen almaya devam etmiştir. Edirne İli, 1975 yılına kadar  göç alan bir il konumunda iken, anılan yıl sonrasında göç veren bir il konumuna geçmiştir.  1965-1970 döneminde 23.775 kişi net göç alan Edirne İli, aldığı ve verdiği göç miktarı 1970-1975 devresinde eşitlenmiş ve 1975-1980 devresinde verdiği göç miktarı, aldığı göçü bir miktar aşmıştır. Edirne İli'nin 1980-1985 ve 1985-1990  devresinde net göç hızı negatif  yönde büyüme gösterirken, 1990-2000 devresinde yine negatif olmakla birlikte bir miktar gerileme göstermiştir. Edirne İli'nin göç veren bir il konumunda bulunmasının nedenleri arasında, Türkiye'nin sanayileşmiş illerine (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ) yakınlığı ve onların çekim alanı içinde kalması, sanayileşememiş olması, tarıma dayalı ekonomi ve sınırda bir il olması sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İç göç, Dış göç, Edirne İli, Nüfus hareketlerinin nedenleri, Göçlere katılanların sosyo-ekonomik nitelikleri

Abstract

The Province  of Edirne has been one of the most affected provinces from the immigrations and wars experienced in the Balkans because of the fact that the Ottoman State entered the period of collapse in the nineteenth century. This fable followed up the foundation of the Turkish Republic. As of the first years of the rebuplic, the province of  Edirne has been among the provincies where our kinsmen who immigrated from the Balkans to our country settled down. The province of Edirne experienced a substantial movement of emigration and a considerable number of people of Edirne migrated into other parts of  our country during the years of the second world war. After the second world war, both the population of province began to turn back and continued to get immigration from the Balkans, particularly from Bulgaria. While the province of Edirne was in a situation where it got immigration until 1975, it has become a province to which people emigrate after that year. The province of Edirne, to which was immigrated as people as 23.775 in the period of 1965-1970 made it equal the immigration and emigration in the period of 1970-1975, and the number of emigration exceeded the immigration slightly. During the period of 1980-1985 and 1985-1990, while the net immigration speed of the province of Edirne revealed a negative growth, during the period of 1990-2000, it showed a considerable decline as well as a negative aspect. The reason why the province of Edirne has been in a situation where its people emigrate is that its nearness to the industrialized provincies of Turkey such as İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ and it remains within the coverage area of them, it has remained  unindustrialized, it has an agricultural-based economy and situated near the border.

Key Words: Immigration, Emmigration, Province of Edirne, The Causes of population movements, The Socio-economic qualifications of  those who have participated.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/