TÜRKİYE’DE KANOLA TARIMI / Agriculture of Canola in Turkey

Mehmet Tıraş
2.068 1.950

Öz


Kanola, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de önem kazanan yağlı tohumlu bitkilerden biridir. Ekim alanlarında ve üretim miktarlarında yıldan yıla önemli değişimler görülmektedir. 2006 yılında 53898 da. arazide Kanola ekimi yapılmış ve bundan da 12641 ton ürün elde edilmiştir. Ekim alanlarının illere göre dağılışına bakıldığında Adana ili 17800 da. ile ilk sırada gelmektedir. Türkiye toplam ekim alanlarının (2006) % 33'ü ve toplam üretiminde % 32.2 si Adana ilinden sağlanmıştır. Bu durumda da Çukurova'nın Kanola tarımına uygun coğrafi özellikleri rol oynamaktadır. Ayrıca Kanola diğer ürünlerle münavebeli olarak ekilebildiğinden ve ikinci ürün uygulamasına elverişli olduğundan Çukurova'da tarımı yaygınlaşmaktadır. Buna ek olarak yörede bitkisel yağ sanayinin de gelişmiş olması Kanola tarımına pazarlama yönünden olumlu etkiler yapmaktadır. Kanola tohumlarından elde edilen yağ, yemeklik yağ üretimi yanında biyodizel, biyoetanol üretiminde de değerlendirildiğinden çiftçiler için önemli bir alternatif üretim ve potansiyel arz etmektedir. Bu potansiyel iyi değerlendirildiğinde ülkenin enerji ihtiyacına da önemli katkılar yapılabilecektir. Ancak gerek üretimde, gerekse pazarlamada sorunlar bulunmaktadır. Sorunların başında da fiyatların maliyetlerin altında kalması, teşviklerin ürün ekilmeden önce değil de ekildikten sonra belirlenmesi ve yağ ithalatı gelmektedir. Bu çalışmada Türkiye Kanola tarımının ekim ve üretim alanlarının bölgelere ve illere göre dağılımı ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kanola, tarım, yağlı tohum, biyodizel, pazarlama

ABSTRACT

Canola has been an important oil-seeded plants that has been growing in Turkey since 1960's. Its growing areas and sizes have shown changes from year to year. In 2006, it was planded on 53898 decar land and received 12641 ton produce. Looking at Canola produced provinces, Adana comes the first with 17800 acres. According to 2006 statistics Adana has % 33 Canola growing areas and %32.2 Kanola production in total, in Turkey. In this, Çukurova's suitable geographic aspects played important role. Furthermore, because of Canola's advantage for a second plant on land, farming in Çukurova has enlarged. Canola's marketing becames easy because agricultural endustry has developed in Çukurova. Besides its oil, Canola would be used biodiesel, bioetanol production, which gives alternate production and marketing opotunities to farmers. If this potential is well-used, the energy of Turkey would be affected positivly. However there are problems in production  and marketing stages. Important problems are high production costs, late government fending and import of oil, In this work, planting areas in regions and provinces and marketing problems of Canola in Tukey have been studied.

Key word: Canola, agriculture, oil-seed, biodiesel, marketing


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/