ULUSLARARSI ALANDA COĞRAFYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER: MEVCUT DURUM ve GELECEK YÖNLER / The International Research in Geography Education and the Examples from Turkey: Present Situation and Future Directions

Süleyman İncekara
9.455 2.206

Öz


Son yıllarda dünyada coğrafya eğitim ve öğretimi ile ilgili sorunların ortaya konulması ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi temelinde coğrafya eğitiminin ulusal ve uluslararası ölçekteki durumu, hangi konular üzerinde yoğunlaştığı ve gelecek yönlerinin belirlenmesine yönelik yayınların sayısında bir artış göze çarpmaktadır. Söz konusu yayınların sonuçlarına bakıldığında, bu yayınların çoğunlukla öğrencilerin coğrafi konuları algılamaları, CBS ile eğitim, coğrafya eğitim ve öğretiminde yeni teknolojilerin kullanılması, öğrencilerin coğrafi becerilerinin geliştirilmesi ve çevre eğitimi gibi konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye'de ise coğrafya eğitimi üzerinde yapılan çalışmaların özellikle CBS'de dahil olmak üzere yeni teknolojiler, öğrencilerin coğrafi becerilerinin geliştirilmesi ve coğrafyada çevre eğitimi gibi konular açısından zayıf kaldığı göze çarpmaktadır. Bu çalışma, uluslararası alanda yapılan coğrafya çalışmaları temelinde Türkiye'de yapılan coğrafya eğitimi çalışmalarının mevcut durum ve eğilimlerine işaret etmekle birlikte bu çalışmaların gelecek yönlerinin belirlenmesine yönelik öneriler sunmaktadır.       

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, uluslararası coğrafya eğitimi araştırmaları, ulusal coğrafya eğitimi araştırmaları.

ABSTRACT

In recent years, the increasing quantity of research in geographic education indicates its enlarged scope regarding the national and international research arena. Trends and future directions within geographic education are being comprehensively addressed. Considering the findings of recent international geographic education research, it is clear that research efforts are mainly focusing on the following subjects: the understanding and perception of geographic concepts of students, education using GIS, new technologies and their usage, enhancing the geographic skills of students, and generalized environmental education. However, geographic education research-especially on the subjects of new technologies including GIS, improving the students' skills, and environmental education-can be designated as the main gaps and research voids in Turkey. This study, along with emphasizing the present domestic situation and trends of geographic education research being conducted, focuses on providing a comprehensive set of recommendations regarding geographic education in Turkey overall.

Key Words: Geographic Education, International Research in Education, National Research in Education.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/