DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARININ ELAZIĞ OVASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ / The Effects of Chandıng Clımate Conıtıons To The Ecosystem of Elazığ Plaın and Its Sudrroundings

Ahmet Atasoy, M.Dursun Çitçi
1.628 424

Öz


Elazığ Ovası ile Uluova, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunmaktadır. Yörede yazlar kurak ve sıcak, kışlar uzun ve soğuktur. Çeşitli olaylar sonucu iklimlerde değişmeler ortaya çıkmaktadır. Bu değişmeler kimi yerlerde sel baskınları şeklinde ortaya çıkarken, kimi yerlerde de kuraklığı arttırmaktadır.  Bu nedenle yöre ikliminin özelliklerini tanıyarak, nasıl bir değişime doğru gittiğini anlamak ve buna göre tedbir almak oldukça önemlidir. 

Bu amaçla; Elazığ meteoroloji istasyonunun 70 yıllık rasatları dikkate alınarak, iklim verileri aylık ve mevsimlere göre değerlendirilmiştir. Erinç ve Thornthwaite formüllerine göre yağış müessiriyeti, yağış ve sıcaklığın yıllar arası değişimleri (Rainfall reliability) hesaplanmış, su bilânçosu ve aylara göre rüzgârgülü şekilleri oluşturulmuş, ortalama sıcaklık ve yağış haritası çizilmiş, lineer regressionla sıcaklık ve yağışın eğrileri çizilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim, Yağış, Sıcaklık, Kuraklık, Elazığ Ovası, Doğal Çevre

ABSTRACT 

Elazığ Plain and Uluova are situated on the upper part of Fırat River. In the region, the summer is dry and hot, the winter is long and cold. In the region where it is evident that terestrial climate characteristics, the regime of Mediterranean rain chararacteristics is attention.

In result of different events, changes occur in the climates. These changes occur in some places either as a flood or incease the drought in some places fort this reason it's rather important to understand how it goes to change and to take precautions according to this by recognizing the characteristics of the climate of region. Coith this aim climate datas are evaluateded monthly and according to the seasons by considering the observations to 70 years of Elazığ Meteorological station.

The rainfal reliability is calculated according to Erinç and Thorntwaite formulas, rainfall efferct water balance and wind shapes are formed according to months, average warmth and rainfall map are drawn, with regression warmth and rain angle drawn, with regression warmth and rain angle are drawn.

Key Words: Climate, Rainfall, Warmth, Drought, Elazığ Plain, Natural Environment.


Tam metin:

PDF