İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ/Teachers And Students Views Over The Primary Scholl’s 6th And 7th Grades Level Of Achieving Of The...

Ahmet Nalçacı
1.521 474

Öz


Bu araştırmada 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler programındaki Coğrafya konularının genel amaçlarının gerçekleşme düzeyi, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. 114 Sosyal Bilgiler öğretmeni, "1450" altıncı ve "1455" yedinci sınıf öğrencisi bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Genel amaçların gerçekleşme düzeylerinde yüksek yüzdeye sahip olan öğretmen ve öğrenci görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Genel amaçların gerçekleşme düzeylerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Program, Genel Amaç

ABSTRACT 

In the framework of this study, primary schools 6th and 7th grades level of achieving of the general purposes of geography subjects were evaluated according to teachers' and students' views. 114 Social Knowledge teachers, 1450 of 6th grade and 1455 of 7th grade students constituted the sampling of the study. Research data were obtained through questionnaire questions. In achieving of the general targets, teachers and students with high percent and their views were revealed. It has been determined that achieving level of general aims has varied in comparison with teachers' and students' views.

Key Words: Social Knowledge, Geography, Programme, General Purposes.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/