KKTC’DE KENTLEŞME / Urbanization in Cyprus

Ahmet Mor, M.Dursun Çitçi
2.257 1.241

Öz


Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Adanın kuzeyinde Türkiye, doğusunda Suriye, güneydoğusunda İsrail,  Filistin ve Lübnan, güneyinde Mısır en yakın komşularıdır (Harita: 1).

Adanın toplam yüzölçümü 9235 km2 dir. KKTC yüzölçümü ise 3242 km2 dir.  Ülkenin nüfusu 1996 nüfus sayımına göre 205587 kişidir.

Adada yerleşme M.Ö 1500 yıllarında başlamış ve adaya çeşitli devletler hâkim olmuştur. Ada Osmanlıların yönetimine 1572 yılında girmiştir. Osmanlıların adaya hâkim olmasıyla şehirler daha da gelişmiştir. Ada, 1878 de İngiliz yönetimine girmiştir. Adanın İngiliz yönetimine girmesiyle başlayan Türk - Rum kavgası günümüze kadar devam etmiştir.

Lefkoşa, Gazimagusa ve Girne KKTC'nin önemli kentleridir. Bu kentler verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuş ve tarım arazileri her geçen gün kentleşmeye maruz kalmaktadır. Lefkoşa hariç diğer kentlerin imar planları da yapılmamıştır.

Bu çalışmada plansız kentleşmenin hızlı olduğu KKTC'de önemli çevresel problemler ve kirlilikler tespit edilmiş ve kentleşmenin nedenleri araştırılmış, sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu neden ve sonuçlara uygun olarak çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarih, Kent, Kentleşme

SUMMARRY :

Cyprus is the biggest island of mediterranean. Turkey is the north of Cyprus, in the east is Syria, in the southeast is are is Israil, Palestine and Lebanan, İn the south is Egypt that are the nearest neighbours (Map: 1)

The whole area of the island is 9235 km. The area of Cyprus 3242 km. According to 1996 election the population of the country is 205587.

The accomodation in the island 1500 BC and different kinds of states rulo the island. With the ottoman Empire ruling the island, the cities develop rather more. England dominates the islandin 1878. The attack which stars with island domineted by English administration betveen Turks and Greeks has been going on up to now.

Lefkoşa, Gazimagusa, and Girne are importent cities of Cyprus. There cities are set up on fertile agriculture  areas and agriculture areas are exposed to urbanize  day by day. Regulations concerning construction of the other cities except Lefkoşa hasn't also been done

In this work the urbanization withaut order which goes an ropidly in cyprus where important environmental problems and pollution are determined and the reasans of urbanization is searched, the results they are evaluared.

According to this reason and results which are appropriate, the solution offers are presented.

Key Words: History, Urban, Urbanization

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/