MADENCİLİĞİN YERLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMELERİ / An Example of the Effecets of Mining On Settlements: Amasra Coal Mining Industry

Ünal Özdemir
1.749 830

Öz


Özet:

Amasra'yı Batı Karadeniz kıyı kasabalarının birçoğundan farklı kılan özelliklerin başında madencilik faaliyeti gelmektedir. Madenci kasabası olarak kurulmamasına rağmen, 19. yüzyıldan itibaren taşkömürünün işletilmesi ile Amasra kasabasının sosyo-ekonomik yapısında bazı değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1970'den itibaren kasaba nüfusunda önemli artışlar görülmüş, bu nüfus artışına karşılık kasabayı güneyden çevreleyen tepelik alanlarda Kaleşah ve Fatih mahalleleri gibi yeni yerleşim alanları Amasra ilçe merkezi sınırlarına dahil edilmiştir. Yerleşmenin gelişiminde önemli bir paya sahip olan madencilik, günümüzde ise değişen ekonomik şartlara bağlı olarak eski önemini koruyamamıştır.

 Anahtar Kelimeler: Amasra, madencilik, termik santral, göç, çevresel etki

Abstract What makes Amasra different from most of the Western Black sea towns is primarily coal mining industry. Although it was not founded as a mining town, coal mining industry starting from the 19th century has caused changes in the socio-economic structure of the town. Especially after 1970s there has been a significant increase in the population of the town, and new areas of settlement like Kalesah and Fatih neighbourhood on the surrounding green hills in the southern part of the town were added to the existing settlements.  Mining industry which once played a major role in the development of the area has not been able to keep its original importance.

Key words: Amasra, mining, coal power plant, migration, environmental effect


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/