LAKAP VE LOGOLARDA TÜRKİYE ŞEHİRLERİ: ANLAMLARIN COĞRAFYASI / Turkey’s Cities in Nicknames and Logos: The geography of meanings

Alpaslan Aliağaoğlu
5.436 947

Öz


ÖZET

 Şehirler insanoğlunun en son mekânsal eseridirler.  Birçok bakımdan onlara benzerler.  Şehirlerin de kişilikleri vardır.  Bu kişilikler lâkap ve sembollerle ifade edilebilir.  Bu çalışma, Türkiye'de il merkezi olan şehirlerin lâkapları ile logolarında yer alan sembolleri ele almakta ve çözümlemektedir.  Logolarda bulunan sembollerin anlamları internet ve telefon görüşmesi yoluyla şehir belediyelerinden elde edilmiştir.  Sonuçta görülmektedir ki Türkiye'deki il merkezi olan şehirler, sayıca çok olmasa da lâkaplara sahiptir ve logolarında çok sayıda sembol kullanmışlardır. Bu durum ülkemiz arazi yapısının çeşitliliği ile tarihsel geçmişinin zenginliğinden kaynaklanmaktadır.  Semboller arasında tarımsal ürünler, kaleler ve camiiler ön plâna çıkmaktadır.  Bu durum bir yandan ülkenin uzun süre tarım ekonomisinin etkisinde kalışı, diğer yandan şehirlerin doğası gereği toplanma ve dağıtma merkezi oluşu ile ilgilidir. Diğer etmenler yanında kültürel nedenler de Türkiye'de şehirlerin kimliğini etkilemektedir.      

 Anahtar sözcükler: Lâkap, sembol, logo, kimlik, Türkiye şehirleri

Abstarct 

Cities are of the last products of human being.  They very much look like them.  They have identities too.  These identities can be expressed by nicknames and symbols.  Nicknames and symbols in logos of province center in Turkey are examined and analysed in this study.  The meaning of symbols in logos are obtanied by internet and phone calls from city municipalities.  The study shows that the cities of provence center in Turkey use a lot of symbols in their logos and being not so much in number, have also nicknames.  This can be explained by Turkey's geographical diversity.  Among symbols come agricultural products, castles and mosques first.  This is the result of both agricultural economy for a long time effecting Turkey and the nature of cities which are the center of gathering and delivery.  Beside orher causes, cultural reasons effect the identity of cities in Turkey too.       

 Key words: nickmane, symbol, logo, identity, cities in Turkey


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/