İSCEHİSAR HAVZASIN’DA ARAZİ KULLANIMI VE SORUNLARI / land use and its problems in İscehisar basın

Mehmet Ali Özdemir, Çetin Şenkul
1.656 553

Öz


Özet:

Bu çalışmanın amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerini kullanarak, Afyon ilinde yer alan İscehisar havzasının arazi kullanımını belirlemektir. Bu amaçla özellikle, arazi kullanımı ve bitki örtüsü özellikleri ele alınmıştır.  Arazi kullanım ve bitki örtüsü yoğunluk haritaları Landsat TM görüntülerinden elde edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada İscehisar havzasında mevcut arazi kullanımı, arazi kullanımından kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 Anahtar kelimeler: Arazi kullanımı, İscehisar Havzası, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA).

 ABSTRACT

The aim of this study is to determine land use of Iscehisar Basin which locates in Afyon by using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Techniques. So land use and vegatation characteristics were analysed, particularly. The maps of land use and vegetation density were obtained from Landsat Tm images. Consequently, in this study, existing land use, the problems which come from land use, and the suggestions of solution were tried to be put out in Iscehisar Basin.

Key Words: Land use, Iscehisar Basin, Geographic Information Systems (GIS), Remote Sensing (RS)


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/