BELEN GEÇİDİ’NDE COĞRAFİ GÖZLEMLER/ Geographycal Observations at Belen Pass

İbrahim Fevzi Şahin
1.781 391

Öz


ÖZET:

Bir bütün olarak ele alındığında eskiden beri ülkemiz, dünyanın çok nüfuslu iki büyük sahası olan Akdeniz ve Avrupa ülkeleri ile güney ve güneydoğu Asya ülkeleri arasında bir köprü rolü oynadığı açıktır. Bu durum ülkemizin, kuzeyde Karadeniz ile güneyde Akdeniz arasında uzanan iki yarımadadan meydana gelmesiyle yakından ilgilidir. Çünkü Bilindiği üzere ülkemizde dağların uzanışı genel çizgileri ile doğu-batı istikametindedir. Kuzeyinde Karadeniz sıradağlarının, güneyde de Toros sıradağlarının uzandığı ülkemizde dar anlamda Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nin iç bölgeleri bağlantısı, geniş anlamda da doğu ile batı arasındaki transit ticaret bağlantıları dağlarda yer alan geçitler sayesinde olmaktadır. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının önemli bir kısmının karayolları ile yapılması geçitlerin sahip olduğu değeri daha da artırmaktadır. Kuşkusuz bu önemli geçitlerden birisi de, Belen Geçididir.

Stratejik ve ekonomik değerinden dolayı, tarihin hemen her döneminde önemini koruyan Belen geçidi, Balkanlardan Ortadoğu ülkelerine ulaşımı sağlamasında dolayı hinterlandını uluslararası düzeye taşımıştır. Gerek ülkemiz ve gerekse komşu ülkeler arasındaki taşımacılık faktörünün büyüklüğü geçitteki trafik hacmini de olumlu etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye karayolu ulaşımında önemli bir yere sahip olan Belen Geçidi'nin coğrafi özellikleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Boğaz, Geçit , Belen Geçidi

 Abstract:

 Taken as a whole, our country has, starting from the past, acted as a bridge between Europe and Southern and Southeastern Asia, which have always had population density. This has mostly to do with the fact that our country is of two peninsulas between the Black Sea on the North and Mediterranean on the south. Because, as it is known, the mountains are in east to west direction in our country. With Black Sea Mountain ranges to the north and Taurus mountain ranges to the South, the connection between Black Sea and Mediterranean Sea and inner parts and more general, the transit trade routes between east and west are carried out through mountain passes. The fact that most of the passenger and cargo transportation is carried out through motorways increases the importance of these passes, one of which is Belen.

Retaining its importance in every age because of its strategic and economic importance, Belen Pass has an international significance since it makes trade from the Balkans to the Middle East possible. The high volume of the load of transportation both in our country and neighboring one affects the traffic load at the pass. This study in intended to shed light on geographical importance of Belen Pass, which has a significant place in road transportation in Turkey

Key Words: Transportation, Strait, Pass, Belen Pass


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/