DOĞU KARADENİZ’DE ALTERNATİF BİR TURİZM MERKEZİ: KÜMBET YAYLASI/An Alternative Tourism Sector in Black Sea Region: Kumbet Plain

Mehmet Zaman, İbrahim Fevzi Şahin, Neşet Bayram
3.514 556

Öz


Kümbet yaylası, Giresun iline bağlı Dereli ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Giresun'a yaklaşık 60 km, Dereli kasabasına ise 26 km uzaklıkta olup, 1750-1950 m yükseltiler arasında kurulmuştur. Yayla, aynı adı taşıyan Kümbet köyü (1400-1600 m) sınırları içerisinde bulunmakta olup, geçici bir yerleşme olarak Uzundere köylüleri ile birlikte kullanılmaktadır.

 Kümbet yaylası ve çevresi; orman örtüsü, faunası, olağanüstü manzarası, yöreye özgü sivil mimari özellikleri, temiz havası ve soğuk sularıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Çevresindeki geniş otlak alanları ile geleneksel yaylacılık faaliyetine de uygun oluşu, yaylanın Osmanlılar döneminden beri yöre halkı tarafından sayfiye amaçlı olarak kullanılmasına imkan hazırlamıştır. Son yıllardaki turizm konusundaki çalışmalarla giderek daha fazla rekreasyonel yaylacılığa hizmet etmenin yanı sıra hayvancılık amaçlı yaylacılık faaliyeti de önemini korumaktadır. Bu özellikler yaylanın, Doğu Karadeniz sınırları içerisinde bulunan 16 diğer yayla ile birlikte, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi öngörülen yaylalar içerisine dahil edilmesinde önemli rol oynamıştır. Böylece Kümbet ile birlikte  çevresindeki çok sayıdaki yayla, 3800 ha.lık alanı ile, doğal dokunun ve kültürel değerlerin korunması şartıyla, 20 Mayıs 1991 tarihinde turizm merkezi olarak ilan edilmiştir .

Anahtar Kelimeler: Yayla, Kümbet Yaylası, turizm aktivitesi

ABSTRACT

 Kumbet Plain is located within Dereli Town, Giresun. It is about 60 km away from Giresun and 26 km from Dereli, and is between 1750-1950 meters. The plain is within the village with the same name (1400-1600meters) and is used together with Uzundere villagers as a seasonal settlement.

Kumbet Plain and its surroundings have a significant tourism potentiality with their forest cover, fauna, magnificent view, characteristic regional architecture, clean air and cold water. Its suitability to traditional animal raising activities resulting from its wide grazing areas has made it possible for seasonal use starting from the time of Ottoman Empire. Athough tourism has become a major potentiality in recent years through increasing recreation activities; animal husbandry still keeps its importance. Notable tourism activities have played a major role in the inclusion of the plain among 16 other plains in Black Sea Region for tourism. Apart from Kumbet Plain, many other plains around it, an area of 3800 ha, have been tourism spared for tourism on condition that natural heritage is protected from May 20, 1991 onwards.

Key Words: Plain, Kumbet Blain,  tourism activities


Tam metin:

PDF