ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERZURUM ÖRNEĞİ/A Research On The Attıtudes Of Hıgh School Students Towards Geography Courses: The Erzurum Sample

Serhat Zaman, Ögün Coşkun
2.061 884

Öz


Bu çalışma, Erzurum’daki Orta öğretim öğrencilerinin coğrafya derslerine karşı tutumlarını ve bu tutumların çeşitli dağılımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

İl merkezinde yer alan 6 farklı orta öğretim kurumunda, 316’sı erkek 196’sı kız olmak üzere, toplam 512 öğrenciye uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen bulgulara dayanarak; öğrencilerin genel olarak coğrafya derslerine karşı olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüş,  ancak bu tutumlarda bazı farklılaşmalara da rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Tutum, Coğrafya, Orta öğretim Coğrafya Dersleri.

ABSTRACT        

 This study aims to determine the attitudes of the high school students in Erzurum towards the geography courses and the distribution of these attitudes.

According to the data collected from the attitude questionnaire applied to 512, 316 male and 196 female, students in 6 different high schools in Erzurum, it was seen that students generally have positive attitudes towards the geography courses; however, some differentiations were also found among these attitudes.

Keywords: Geography Education, Attitude, Geography, High School Geography Courses.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/