FEMİNİST COĞRAFYA VE KADIN GÖÇMENLER/Feminist Geography and Migrant Women

Hayati Doğanay, İbrahim Fevzi Şahin, Ünal Özdemir
4.574 1.474

Öz


Hayatın her alanındaki geleneksel tarzlardaki değişimin bir sonucu olarak, coğrafya birçok başka bilim dalıyla işbirliği içinde çalışmayı gerektiren bir sosyal bilim dalı olmuştur. Kadın nüfusla ilgili sorunlar da, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu bilim alanının inceleme konuları arasına girmiştir. Bu konu ile bağlantılı olarak kadınların sosyal konumları, yaşam koşulları, özgürlük savaşımları ve kendi yaşamlarını yönlendirme çabaları coğrafya biliminin ilgi alanları arasındadır. Bunlar arasında, göçün bir alt dalı olarak kadın göçü de coğrafya çalışmalarında giderek artan bir şekilde üzerinde durulan bir inceleme konusu olmaktadır. Bunda kadın coğrafyacıların sayısındaki artışın önemli bir rolü olmuştur. Sonuç olarak, kadın coğrafyası ve kadın göçü gibi kavramlar, zaman içinde coğrafya çalışmalarında özgün bir yer edinmişlerdir. Bu çalışma, kadın coğrafyası, kadın göçü ve bu göçün ortaya çıkardığı sorunlar üzerine kuruludur.

Anahtar Kelimeler: coğrafya, kadın coğrafyası, göç, kadın göçü.

 Abstract:

Geography has been a branch of social science that has entailed collaborative work with a number of other sciences due to the change in traditional styles in many areas of life. The issue of women is also among those areas of interest geography has focused on starting from the second half of the twentieth century. Related with this topic, women's social positions, their living conditions, their struggle for emancipation and their efforts to direct their lives have been among the issues included in the science of geography. Women's migration as a sub-branch of migration, too, has also increasingly taken its place in geographers' studies. The increase in the number of female geographers has played an important role on this. As a result, such terms as feminist geography and women's migration have gradually taken their places in geographical studies. This study is intended to investigate feminist geography, women's migration and the related problems.

Key words: geography, feminist geography, migration, women's  migration.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/