GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KURUÇAY (İliç-ERZİNCAN)/From the Past to the Present KURUÇAY

İbrahim Fevzi Şahin, Hayati Doğanay
2.040 623

Öz


           ÖZET

           İnsanlarda yerleşme olgusu veya mesken ismi verilen mekânlarda barınma, günümüzden yaklaşık 600-700 bin yıl önce paleolitik devirde mağaralarda başlamıştır. Zamanla insanın görgü ve bilgisinin artmasıyla, mesken yapımı ve çeşitliliğinde de gelişmeler olmuştur. Bunun yanında insanların çoğalmasıyla da çeşitli büyüklükteki yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Daha paleolitik devride ortaya çıkan yerleşme birimleri, tıpkı canlı organizmalar gibi ortaya çıktıktan sonra gelişmiş, büyümüş ve önem kazanmışlardır. Şüphesiz yerleşmelerdeki gelişme seyri her zaman pozitif yönde değil, bazen de negatif yönde olmuştur. Yani zaman içerisinde gelişen bir yerleşme, değişen koşullar içerisinde fonksiyonlarının bir çoğunu kaybederek küçülmüş, hatta yok olmuştur. Kır yerleşme şekilleri açısından oldukça zengin olan ülkemizde, her iki şekilde gelişme seyri gösteren çok sayıda yerleşme örneğine rastlamak mümkündür.

       Araştırmamıza konu oluşturan Kuruçay, yukarıda belirtilen süreçlerden olumsuz gelişme seyri gösteren ve bugün fonksiyonlarının birçoğunu kaybederek köy durumunda olan yerleşmelere tipik bir örnektir. 

       ABSTRACT

      Settlement for human beings, that is, living in these settlements, had started in inns in Paleolitic period which is about 600-700 years before today. With the increase of human beings intellectual and cultural knowledge over time, varieties have occured in settlements. Also with the increase of population varieties in the size of settlements appeared. As the living organisins grew up and gained importance so did these settlements. No doubt, the developments of settlements have not always occured positively and sometimes they have occured negatively. That is a settlement which had developed over time has become smailler and even disappered by losing its funetions in changing conditions. It is possible to see both settlement types in our country which is rich in countryside settlements.

          Kuruçay, which is our subject area, is a typical example to such settlements which has developed negatively and become a village by losing many of its functions.Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/