MESUDİYE (ORDU) KÖYKENT PROJESİ / Village-Townships Project of Mesudiye (Ordu)

Adem Başıbüyük
2.201 695

Öz


Özet

Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de kırsal kalkınma, gündemdeki yerini sürekli olarak koruyan kalkınma çabalarından biridir. Kırsalın kalkındırılması sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlu olup, aynı zamanda çok yönlü analiz ve planlamalar gerektirir. Bu bakımdan kalkınma modellerinin belirlenmesinde öncelikle ortamın coğrafi özelliklerinin tespit edilmesi, planlamanın yapılabilirliği açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda kırsal kalkınma yaklaşımlarından biri olan ve Ordu ili Mesudiye ilçesinde 2000 yılında uygulamaya konulan, Köykent Projesi coğrafi bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köy-kent Projesi, Kırsal kalkınma, Planlama

 

 Abstract

The rural development has an important role both the world and Turkey to maintain continously. The rural development has a perspective social and economical as well as it needs multivariate analysis and plans. So, the determination of the geographical characteristics of the environment is very important the determination of rural models at first. In this study, it is aimed to evaluate in terms of geographical has being applied Village-Townships Project since 2000 Mesudiye, in Ordu.

 

Key Words: Village-Townships Project, rural development, Plans.

 

 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/