ANTALYA’DA SEBZE-MEYVE TİCARETİ VE ANTALYA TOPTANCI HÂLİ’NE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM / The Trade of Fruit-Vegetable in Antalya and a Geographical Approach to Wholesalers’ Fruit-Vegetable Market of Antalya

Halil Hadimli, İhsan Bulut
3.074 2.384

Öz


ÖZET

Türkiye, her mevsim sebze-meyve yetiştirebilen, Dünya’daki ender ülkelerden biridir. Bu özellik ülkemizi diğer pek çok ülkeden daha avantajlı bir konuma taşımaktadır. Ancak bu avantaj yeterince kullanılamamıştır. Bunun en önemli nedenlerini; çiftçimizin bilinçli ve planlanabilen üretim yapmaması ile sosyal ve ekonomik yetersizliklerden dolayı rekabet gücünün düşmesi oluşturmaktadır.       

Antalya, Türkiye yaş sebze-meyve ticaretinin %60’ını karşılayan önemli bir merkezdir. Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren artmaya başlayan seracılık faaliyetleri, Antalya’yı Türkiye’nin en önemli yaş sebze-meyve yetiştirip pazarlayan ili durumuna getirmiştir. Bununla birlikte yetiştirilen yaş sebze-meyvenin pazarlandığı Antalya Toptancı Hâli, Avrupa’nın en önemli üretici halleri arasına girmiştir. Hâlde 2003 yılı itibariyle yaş sebze-meyve ticareti yapan 319 tüccar ve 144 komisyoncu bulunmaktadır. Bu tüccar ve komisyoncularda depolama, paketleme, yükleme işlerinde çalışan önemli bir nüfus kitlesi istihdam edilir. Antalya Toptancı Hâli, tüccar ve komisyoncular dışındaki çeşitli meslek gruplarını da kendine çekerek günümüzde büyük bir ticaret kompleksi haline gelmiştir. Hâlin etki sahası içerisine Türkiye’nin bütün coğrafi bölgeleri ile birlikte Avrupa kıtasının tamamı, Yakındoğu, Amerika ve Uzakdoğu ülkeleri girmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:Sebze-meyve, Seracılık, Toptancı hali, Komisyoncu

 

ABSTRACT

Turkey which is able to grow fruit-vegetables in every seaseon is one of the unique contruies. This characteristic gives our country an advantageous situation over many countries around the world. However, this advantageous hasn’t been able to gained enough. The most important reasons of this are not only that our farmers who don’t produce consciously but also the decrease of the competitive power on account of the social and economic insufficiencies.      

Antalya is an important centre of providing 60% of the trade of fresh fruit-vegetable. That the works of greenhouse vegetable grower have been increasing especially since the beginning of 1990’s has made Antalya a city to breed and to market the fresh fruit-vegetable. In addition to this, The Wholesalers’ Fruit-Vegetable Market of Antalya, in which the grown fresh fruit-vegetables are marketed, has participated in the most essential producing one in European markets. There have been 319 merchants who commercialize the fresh fruit-vegetables and 114 stockbrokers since 2003 in the market. A naticable quantity of employees is employed during storing, loading, packing at the merchants’ and brokers’. Nowadays the wholesalers’ Fruit-Vegetable Market of Antalya has become a large commercial complex because of including various jobs except for the merchants and stockbrokers as well. The affect of that work consists of not only all of the geographical regions in Turkey but also the whole European continent, Middle East, America and the countries in Far East.       

 Keywords: Fruit-vegetables, greenhouse, The Wholesalers  Market, stockbrokers

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/