COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM (MM) UYGULAMALARI, ANİMASYONLAR VE ÖNEMİ / MM Applications in Geography Education, animations. and its Importance

Sabri Karadoğan, Handan Arslan
1.764 414

Öz


Özet

Gelişen teknolojiyle birlikte yeryüzüne bağlı olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere dayalı problemler gün geçtikçe büyük bir hızla büyümekte ve çeşitlenmektedir. Bireylerin yeryüzüyle ilişkili olayları kavraması ve problemleri tanımlayıp nedenlerini belirleyebilmesi, sonuçlarını tahmin edebilmesi  (coğrafi öngörü) iyi bir coğrafya eğitimiyle mümkündür. Mekan ile ilişkili olayların en renkli ve en çarpıcı yönleriyle aktarılması, işlenmesi,  yorumlanması ve öğretilmesi çağdaş coğrafya eğitiminin bir gereğidir.

Deprem, sel, heyelan, erozyon, volkanizma gibi doğal olaylar yanında; nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler, hatta stratejik ve jeopolitik gelişmelerin eğitim sürecinde en etkin, en çarpıcı ve en hızlı bir biçimde verilmesi gerekmektedir. Bu süreç, olaylar arasında mantıklı ve bilimsel korelasyonlar kurabilen, sağlıklı çözüm alternatifleri üretebilecek, olgunlaşmış ilişkilendirici ve planlamacı bir zihin yapısının oluşturulması açısından da gereklidir.

Günümüzde bilişim teknolojisi ve bilgisayar destekli çoklu ortam-MM (mültimedya) araçları oldukça gelişmiştir. Özellikle internet ve görsel yazılım uygulamaları, bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme açısından sayısız alternatifler sunmaktadır. Burada coğrafya öğretmeninin teknik bilgi donanımı ve yaratıcılığı, dolayısıyla coğrafya öğretmeni yetiştirilmesinde bilişim teknolojisinin entegrasyonunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çoklu Ortam, Coğrafi Eğitim, Animasyon.

 

Abstract

The phenomena related to the earth and the problems between the relations among these phenomena have been varying and increasing with the development in technology. Realizing these phenomena, defining the problems and their causes (geographical prediction) are possible only with geography education The requisite of this education are to teach the phenomena related in a colorful and attractive way and to evaluate them.

The natural phenomena such as earthquake, flood, landslide erosion, volcanism and economical activities, urbanization, population, even strategic and geopolitical developments should be given in the most attractive and rapid way during the education process. This process is necessary to create an improved and planning mental capacity, which can complete the phenomena scientifically and logically, and to produce alternative solutions.

 Today, information technology and computer aided multi-media wean have considerably developed. Especially Internet and visual software present many alternatives for achieving and processing information of the integration. In this connection the importance of the information technology and the technological facilities, and creativity of the geography teacher becomes very important in educating geography teacher.

Keywords: Multimedia, Geographic education, animation.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/