İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI / Methods And Techniques Used In Teaching Geography Subjects In Social Sciences Lessons In The First Stage Of Elemen

Çiğdem Ünal, Tekin Çelikkaya
2.950 412

Öz


ÖZET

İlköğretim Sosyal Bilgiler (4. ve 5. sınıf) dersi coğrafya konularının öğretiminde; düz anlatım, soru cevap, küme çalışması, tartışma, gezi gözlem, iş, problem çözme, benzetim, beyin fırtınası, dramatizasyon yöntem ve teknikleri doğru ve etkili bir biçimde kullanılabilir. Yöntem ve tekniklerin uygulanmasına bakıldığında, öğretmenlerin çoğunluğunun bunların belli bir bölümünü kullanarak öğrencilere bilgi aktardığı görülür. Bunlar içinde, en çok kullanılanı; çoğunlukla öğretmenin aktif, öğrencinin pasif olduğu düz anlatım yöntemidir. Ayrıca soru cevap, gösteri, küme çalışmaları ve tartışma yöntemleri en fazla kullanılanlar arasındadır. Öğretimin kalıcı ve etkili olması için yöntemlerin tek tek değil, birlikte uygulanması daha iyi sonuçlar vermektedir.

Bu çalışmada amaç; öğretim yöntem ve tekniklerinin, ilköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler dersi coğrafya konularında uygulanabilirlik ölçüsünü örneklerle ortaya koymak olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin, söz konusu bu yöntemlerin, hangilerini ve ne kadar sıklıkla kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Yöntem ve Tekniklerin Uygulanabilirliği, Öğretmen, Öğrenci.

ABSTRACT

Methods And Techniques Used In Teaching Geography Subjects In Social Sciences Lessons In The First Stage Of Elementary Education And The Frequency Of Application Of These Methods

Methods and techniques such as lecturing, question-answer, group-work, demonstration, discussion, observation, problem-solving, analogy, brain storming, experimenting and dramatization may be used properly and effectively in teaching geography subjects in the 4th and 5th years of  elementary education.

As for the availability of these techniques and methods, majority of the teachers teach their students using a certain group of these. Lecturing is the most widely preferred method in which the teacher is usually active while the student passive. Question-answer, demonstration, group-work and discussion techniques are also used to a great extent. It seems that, for an effective and permanent teaching, using all of these methods together, rather than one by one, gives more successful results.

In this study, it was aimed to exemplify the applicability rate of teaching methods and techniques at the first stage of primary schools. It was also aimed to identify which of these methods and techniques are used by teachers and the frequency of using them.

 

Keywords : Social sciences, Teaching techniques and methods, the availibility of techniques and methods, teacher, student.

Tam metin:

PDF