TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / Forest Fires and Measures to be Taken in Turkey

Hayati Doğanay, Serkan Doğanay
6.324 635

Öz


Özet

En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlar; artan nüfus ve giderek genişleyen tarım arazileri, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle yoğun bir baskı altındadır. Ülkemizde ormanların azalması ya da ekonomik olarak verimsizleşmesi, artık güncel bir sorundur. Orman azaltıcı faktörlerden birisi de, orman yangınlarıdır.

Yangınlarla ilgili düzenli istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1937-2002 yılları arasında çıkan yaklaşık 72 bin yangında, 1.5 milyon ha kadar orman alanı zarar görmüştür. Sonuçları itibariyle büyük bir afet olan orman yangınları ülkemizin daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. Bu bölgelerde, özellikle yaz mevsiminde sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgâr gibi iklim elemanlarının gösterdiği özellikler, yangınlar için elverişli bir ortam oluşturur. Ayrıca bu doğal koşullara çeşitli beşerî aktiviteler de eklenince, yangın riski daha da artmaktadır.

Türkiye’nin bulunduğu konumda orman yangınları tamamen önlenemese de, ülke nüfusunun bilinçlendirilmesi ve alınacak önlemlerle orman yangınlarını ve olumsuz sonuçlarını, en aza indirgemek mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceği ve sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri açısından bu son derece önemlidir. Bu inceleme yazımızda orman yangınlarının nedenleri, bölgesel dağılımları, sosyal ve ekonomik sonuçları yanında alınması gereken önlemler üzerinde de durulmuştur.            

Anahtar Kelimeler: Orman, Orman Yangını, Doğal Denge

Abstract

Forests, one of the most important natural sources, are under a big pressure because of some reasons such as rising population and the agriculture territories which expands day by day, urbanization and industrialization. Now the forest decreasing or being unfruitful economically is a current problem. One of the factors of forest decreasing is fires.

It is seen that about 1.5 million forest lands suffered harm between 1937 and 2002 in which 72 thousand fires occurred and orderly statistics were totalled about fires. Known as disasters in view of their results, forest fires mostly occur in Aegean, Mediterranean and Marmara regions in our country. Such climatic characteristic as heat, rain, relative moisture and wind make a suitable condition for forest fires especially in summer in these regions. Moreover, the fire risk rises when various human activities are added to these natural conditions.

Even if the forest fires aren’t be able to prevented completely in Turkey’s condition, It will be possible to reduce the forest fires and its results minor forming the population of country and the taken measures. It is too important for our country’s future and maintainable forest activities. In our investigation it is talked about the reasons of forest fires, regional distribution, social and economical results and required measures.

           

Key Words: Forest, Forest Fire, Natural Balance


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/