VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN NİTELİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ / Qualities And The Problems Of Teachers Of Citizenship And Human Rights Course : Erzincan City Sample

Sevim Güven, İbrahim Fevzi Şahin
1.687 376

Öz


Özet:

Okulun ve öğretmenlerin kapasitelerinin öğrencilerin deneyimlerinde belirleyici faktör olduğu gerçeğinden hareketle, bu araştırmada İlköğretim II. kademede okutulmakta olan “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersini yürüten öğretmenlerin nitelikleri ve dersle ilgili karşılaştıkları problemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Erzincan ilinde, İlköğretim II. Kademede Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersini yürütmekle görevlendirilmiş öğretmenler oluşturmaktadır. İlgili literatür taranarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket 69 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretmenlik eğitimleri süresince vatandaşlık ve insan hakları ile ilgili herhangi bir ders almadıklarını ve bir hizmet içi kursa da katılmadıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, müfredatın amacıyla uygulama arasında önemli bir boşluk olduğu ortaya çıkmıştır.

  

Abstract

Having recognized the capacity of schools and teachers as the key determinants of  student’s experiences, the aim of this study was to search out the problems and the qualities of the middle grades teachers who instruct Citizenship and Human Rights courses in Turkey. The subjects  of the study were the Middle Grade teachers implementing Citizenship and Human Rights Education courses in the Fall and the Spring semesters of 2001-2002, in Erzincan area. By using relevant literature, a questionnaire was developed by the researcher and administered to 69 teachers. A great majority of the teachers reported that they did not take any citizenship and human right course during their education nor did they participate in any-service training program. We also found that there was a significant gap between curriculum intentions and implementation.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/