ERZURUM’UN TARIM POTANSİYELİ / The Agrıcultural Potentıal Of Erzurum

Çiğdem Ünal
1.803 563

Öz


Özet:

Erzurum 25066 km2 yüzölçüme sahip olup, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde Çoruh, Fırat ve Aras havzalarının başlangıç alanında yeralır. İl alanının % 64 dağlar, % 32 si platolar ve % 4 ü ovalardan oluşmuştur. Ovalık alanlar daha çok Karasu-Aras havzasındadır. 1750-1950 metre yüksekliğe  sahip Erzurum ovası; Karasu ırmağının güneyinden başlayarak Daphan-Ilıca-Gez ovası ve şehir merkezinin kurulu olduğu alanın kuzeyini kaplar. Erzurum ovasından doğuya gidildikçe Aras havzası üzerinde Pasinler ovası ve Hınıs Çayı’nın vadi tabanını kaplayan Hınıs ovası bulunur.

Erzurum ilinin toplam yüzölçümünün ancak % 8.7 sini oluşturan tarla arazisi ve yine 2.8 lik paya sahip nadasa bırakılan alanlar, daha çok Aşkale, Erzurum ve Pasinler ovalarında yer alır. En fazla ekimi yapılan tahıl buğdaydır. Hayvan yemi olarak kullanılan çavdar ve arpa ziraatı en yaygın olan bir diğer tahıl gurubudur. Endüstri bitkilerinden şekerpancarı, patates ve ayçiçeği tarımı ekilen alan ve üretim açısından önemlidir. Yem bitkilerinden yonca, korunga, fiğ ekim alanının tarla arazisi içindeki oranı % 16 dır.

Abstract

Erzurum has an area of 25066 km2 (square kilometers) and it is situated in northern part of Eastern Anatolia at the beginning point of the basins of the Çoruh, the Euphrates and the Araxes. Of the provincial area 64% is occupied by mountains, 32 % by plateaus and 4% by plains. Plains are usually in the Karasu-Araxes basin. Erzurum Plain which has an altitude of 1750-1950 meters covers the northern part of the area on which the provincial seat is situated beginning from the south of Karasu River and including Daphan-Ilıca-Gez Plain. In the eastwards direction from Erzurum Plain, there extend Pasinler Plain situated on the Araxes basin and Hınıs Plain covering the river valley plain of Hınıs Stream.

Arable fields which form only 8.7% of the total land area of Erzurum Province, and the pastures left for fallow which form only 2.8% take place mostly in Aşkale, Erzurum and Pasinler Plains. Most commonly cultivated grain is wheat. One other commonly cultivated group of grains is barley and rye which are used as animal food. The agruculture of sugarplant, potatoes, and sunflower among the industrial plants is important regarding the area of cultuvation and the production. The proportion of the cultivation land for fodder crops such as clover, cock’s head, and vild vetch vithin the total arable fields is 16%.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/