KELKİT İLÇESİNDE COĞRAFÎ FAKTÖRLERİN ÖRGÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ / Effects Of Geographical Factors On Formal Education In Kelkit Town

Erdal Akpınar
2.128 457

Öz


Özet:

Türkiye’nin bugünü ve geleceği bakımından yaşamsal önem taşıyan örgün eğitim hizmetlerinin şekillenmesinde, coğrafî faktörlerin rolü büyüktür. Bu durum kırsal kesimde, özellikle de sosyo-ekonomik bakımdan gelişmemiş yörelerde çok daha belirgindir. Bu çalışmada 1505 km². yüzölçümü, 63510 nüfusu (2000 Genel Nüfus Sayımı) ve 86 devamlı yerleşim ünitesiyle Gümüşhane ilinin en büyük ilçesi olan Kelkit’te doğal ve beşerî çevre faktörlerinin eğitim-öğretim süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tespitlerimize göre yörede hüküm süren ağır kış koşulları eğitim hizmetleri üzerinde belirgin bir sorun oluşturmaktadır. Engebeli rölyef yapısı ve kır yerleşmelerinin dağınıklığından kaynaklanan ulaşım güçlüğü bu sorunu daha da ağırlaştırır. Kuşkusuz ilçede örgün eğitim alanında yaşanan en büyük güçlüklerden biri de 1960 yılından beri devam eden yoğun göç hareketinin neden olduğu nüfus dalgalanmalarıdır.

Abstract

The role of the geographical factors is important in founding formal educational services for the present and future of Turkey. This situation is prominent in the rural society, especially it is clear in the underdevoloped districts with lower socio-economical status. In our study, the effects of the natural and human environmental factors on teaching and learning processes are investigated. Kelkit is the biggest town of Gümüşhane province, with its 86 settlement units, a superficies of 1505 km². and a population of 63510 (2000 Census of Population). According to our demonstrations, strong winter conditions effect the educational services in district. Transportation difficulties caused by its rough relief structure and settling distribution irregularity aggravates the dimensions of this problem. The most important problem faced by educational institutions is the intensive migration continuing since 1960’s.


Tam metin:

PDF