PASİNLER KAPLICALARININ COĞRAFİ ETÜDÜ / A Geographical Study of the Pasinler Spas (thermal springs)

Çiğdem Ünal
2.021 710

Öz


Özet:

Alp-Himalaya orojenik kuşağında bulunan ülkemizin halen faal olan tektonizması ve yapısal özellikleri sıcak su kaynaklarının bolca olmasını ve yurt sathına yayılması sonucunu doğurmuştur. Dünyanın her yerinde özellikle son yarım yüzyılda önemi gittikçe anlaşılan ve yatırım yapılan “termal turizm”; turizm aktivitelerinin içerisindeki yerini almıştır.

Yurdumuzda son yıllarda çeşitli yörelerde inşa edilen termal tesisler, turistik çekim merkezleri haline dönüşmüştür. Araştırmamıza konu olan Pasinler Kaplıcaları eski tarihlerden beri bilinmekte, özellikle yakın yöreden yerli turist çekmektedir. Termal kaynakların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile tıptaki kullanımları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu termal kaynaklar üzerinde yapılacak yeni yatırımların Pasinler ilçesi, Erzurum ili ve giderek yurt turizmine katkısı artırılabilir.

Abstract

The (stil) active tectonic and structural features of Turkiye a country on the Alp-Himalaya(s) oroganic zone, have resulted in many thermal springs (spas) spread all over the country. In all parts of the world, especially in the last five decades the importance of “thermal tourism” has been realized (recognized) more and more, and it has taken its right place among the other tourism activities.

The thermal facilities, built in different regions in recent years, have turned into main touristic attractions. The Pasinler Spas (the thermal springs of Pasinler) – the subject of our (this) research – have been known since the ancient times and they attrat native tourists especially from the surrounding regions. With their physical and chemical features, their use in medicine gains more importance day by day.

The contribution of new investments in developing these thermal springs (spas) to Pasinler, Erzurum and (to) the tourism industry of Turkey can be increased.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/