COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI / Altındere Valley National Park in View of its Geographical Features

Serkan Doğanay
2.868 387

Öz


Özet:

Nüfusun hızlı bir şekilde artması yanında aşırı ve plânsız yararlanma faaliyetinin neden olduğu doğal denge bozulmalarını azaltmak amacıyla, koruma düşüncesi tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Doğayı ve kültürel varlıkları koruma önlemlerinin başında millî parklar gelir. 1958 yılından günümüze kadar Türkiye’de 33 saha millî park kapsamına alınmıştır. Bunlardan birisi de 1987 yılında millî park ilân edilen Altındere Vadisi Millî Parkı’dır. 901 ha kadarı ormanlık olan millî parkın toplam yüzölçümü 4800 hektardır.

Trabzon’un Maçka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Altındere Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değerlerini başta Sumela Manastırı olmak üzere, doğal bitki örtüsü, hayvan varlığı, jeomorfolojik özellikler, manzara güzelliği ve rekreasyon imkânları oluşturur. Altındere Vadisi Millî Parkı’nın dünya çapında tanınmasına rağmen, koruma-kullanma dengesinin sağlanması konusunda gerekli duyarlılığın gösterildiği söylenemez. Oysaki ender güzelliklerin buluştuğu Altındere Vadisi Millî Parkı’nın, iyi bir plânlama ile hem korunması ve hem de turizme hizmet etmesi mümkündür.

Abstract

It has been a process in the whole world to decrease the distruption of natural balance caused by rapid increase of the population and unplanned activities of utilizing nature. National parks are among the ways of protecting nature and culture. From 1958, up till now, 33 areas were made national parks. One of them is Altındere Valley National Park, which was turned into a national park in 1987. The total area of the national park, 901 hectares of which is forest, is 4800 hectares.

Altındere Valley National Park, which is located in Maçka, Trabzon, has as its basic naturel resources Sumela Monastery, naturel plant cover, animals, geomorphical features, scenic beauty and recreation facilities. Although Altındere Valley National Park is world-wide famous, there is not enough sensibility to protect its natural balance. However, with proper planning, both the protection and service in tourism of this national park of rare beauties is possible.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/