TRABZON’DAKİ LİSELERDE COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETME VE DERS İŞLEME BECERİLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / An Evaluation As Students’ View On Effective Teaching And Instructional Methods Skills Of The Geography Teachers In Hi

Eyüp Artvinli, Aydın Kılıçarslan, İhsan Bulut
2.730 814

Öz


Özet:

Öğrencilerin, okuldaki başarılarında önemli bir payı olan etkili öğrenme ve ders çalışma davranışlarını kazanabilmeleri için, öğretmenlerin onlara etkili bir yardımda bulunması büyük önem taşımaktadır. Çünkü eğitilenlerin, eğitenin davranışlarına göre derse karşı tutum  geliştirdikleri bir gerçektir. Coğrafya derslerine karşı öğrencilerde oluşan ilgisizlik nedenlerini tespit ederek sorunun  çözümüne katkıda bulunabilmek için, coğrafya öğretmenlerinin böyle yardımlar yapması çok önemli görülmektedir. Fakat, coğrafya derslerinde etkili yardım sağlayacak olan öğretmenlerin, etkili öğretme ve ders işleme becerilerine ne ölçüde sahip oldukları önemli bir sorundur.

Temelde bu çalışma, Trabzon’daki liselerde coğrafya öğretmenlerinin lisans eğitimleri sırasında aldıkları eğitimin niteliğine de dikkat çekmektedir. Çünkü Onların, “etkili coğrafya öğretimi yapma” amacına ulaşmalarını sağlayacak becerilerle donatılmalarında yaşanan güçlüklerin etkileri de ele alınmaktadır. Belirtilen yeterliliklerin coğrafya öğretmenlerinde ne düzeyde mevcut olduğunu tespit etmeyi amaçlayan araştırma, öğretmen yetiştiren kurumlarda uygulanan coğrafya öğretmeni yetiştirme programlarında, öğretmenlere etkili öğretme ve ders işleme becerileri kazandırma bakımından düzenlemeler yapılması gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca hem ortaöğretim, hem de eğitim fakültelerindeki coğrafya derslerinin içerik ve niteliğinin gözden geçirilerek, bu konuda üniversitelerdeki “coğrafya eğitimi uzmanlarınca”  etkili öğretme ve ders işleme becerileri kazandırmaya yönelik yetiştirici, geliştirici etkinlikler ile örnek rehber materyaller ve kılavuzlar geliştirilmelidir.

Abstract

It is important for teachers to help their students about gaining the effective learning and studying behaviors, which has a great contribution to academic success. It is a well known fact that students develop attitudes towards the lesson according to teacher’s behaviors. In order to find out the reasons of negative attitudes, thoughts and to quit them, it is essential for geography teachers to help students in gaining effective learning and studying behaviors. However, whether the geography teachers are qualified enough to maintain such a help or not is an important issue.

In its bases this study also holds the issue of inefficiency of the geography teachers’ university education, which doesn’t support them with the abilities of helping students to develop positive attitudes towards the lesson. This study which aims to find out the efficiency of geography teachers suggests that there should be some modifications in geography teacher curriculum to provide teachers with the abilities of effective instruction and teaching. Furthermore, by considering the quality of geography teaching in secondary and higher education the scholars of geography teaching ought to develop materials, activities and reference books, which aims to develop the abilities of effective instruction and teaching.

 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/