ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT VE KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA GEZİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Girgin, Ramazan Sever, Yaşar Gök
1.828 716

Öz


Vıew Of Students Attendıng Ataturk Unıversıty, Kazım Karabekir Faculty Of Education And Faculty Of Scıence And Letters, Geography Departments On Vocatıonal Implementatıon And Trıps

 

 

Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakülteleri Coğrafya programlarındaki öğrencilerin mesleki gezilere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada söz konusu programlara kayıtlı 598 öğrencinin 204’ü (82 kız, 122 erkek) örneklem grubuna alınmıştır.Veri toplama aracındaki soruların üçü kişisel bilgi içerirken, diğerleri mesleki gezilere ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 2002-2003 öğretim yılının güz yarıyılında uygulanan anketlerin analizinde; Ki-kare, Anova ve Tukey testleri kullanıldı. Sonuçta, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile daha önceki geziler, müfredat ve kaçıncı sınıfta geziye katılmak istediklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.Bu uygulamayla öğrenci düşüncelerinin, mesleki gezilerin planlanmasında önemli olduğu ve dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Abstract

This study intends to determine the views of students of geography departments at Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education and Faculty of Science and Letters. In the research (82 female and 122 male) 204 students of 598 registered students participated.While three of questions in the data collection means contain individual  information, others consist of professional trip - related questions.. Of analyses of the questionnaire applied in 2002-2003 academic year, Chi-Square, Anova and Tukey test were applied. As a result, a meaningful difference between the level of the students, and the views of them as for the previous trips, curriculum, and in which level they want to participate in the trip. As a result, it has been concluded  that students views are significant on planning vocational trips and should be considered with a great interest.Özet:

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/